Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek o DUPLIKAT karty wędkarskiej
Wniosek o kartę łowiectwa podwodnego
Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego do połowu ryb
Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje czy działka ujęta jest w Uproszczonym Planie Urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny
Wniosek o zatwierdzenie zadań z zakresu gospodarki leśnej
Wniosek o zmianę uproszczonego planu urządzania lasu
Wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania drzewostanu po szkodzie
Wniosek o przyznanie dotacji na zalesienie
Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowań
Wniosek na odłów lub odstrzał zwierzyny
Wniosek na przetrzymywanie zwierzyny
Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów
Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt podlegających ochronie
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ochronie
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, będących własnością Gminy
Przyjmowanie dokumentacji geologicznej
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
Zbieranie odpadów
Przetwarzanie odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia