W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wydział Finansowy


§ 29
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

WYDZIAŁ FINANSOWY - FN 


Prowadzi sprawy związane z opracowaniem budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, Zarządu Powiatu, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu i Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowanie załączników do projektu budżetu powiatu oraz uchwał dotyczących jego zmian według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania analiz wykonania budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
3) przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych;
4) przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek, a także wysokości dotacji i wpłat do budżetu w celu dostosowania projektów swoich planów finansowych do uchwały budżetowej;
5) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
6) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania budżetu, w tym z udziałem środków zewnętrznych;
7) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań powiatowych jednostek organizacyjnych oraz w razie potrzeby, kontrolowanie ich merytorycznej prawidłowości;
8) sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych: z udzielonej pomocy publicznej, o wydatkach strukturalnych, o stanie zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez powiat;
9) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
10) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania budżetu Starostwa oraz środków trwałych;
11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy;
12) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych, przygotowanie dokumentów do wypłaty zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
13) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Skarbu Państwa;
14) sporządzanie poleceń przelewu oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną, obsługa systemu Home Banking;
15) obsługa finansowo-księgowa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływów i opłat związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu pracy;
16) współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami podległymi w celu pozyskiwania niezbędnych informacji na temat środków zewnętrznych;
17) współdziałanie z bankami w zakresie prawidłowości przepływów pieniężnych;
18) sporządzanie na potrzeby banków wszelkich analiz i dokumentów zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także w zakresie bieżącej obsługi;
19) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, w tym zakładowych planów kont, instrukcji gospodarki majątkiem, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
20) nadzorowanie terminowości rozliczenia inwentaryzacji;
21) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania w Starostwie;
22) prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz budżetu powiatu (Zarządu Powiatu)
- ewidencja syntetyczna i analityczna przychodów, dochodów, rozchodów, wydatków, kosztów, należności i zobowiązań, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości;
23) składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli finansowej;
24) współpraca oraz bieżąca kontrola w zakresie dochodów powiatu przekazywanych przez:
a) Ministerstwo Finansów – subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) Wielkopolski Urząd Wojewódzki – dotacje z budżetu państwa,
c) jednostki samorządu terytorialnego – dotacje na podstawie zawartych umów lub porozumień oraz inna pomoc finansowa,
d) Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych;
25) prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Starostwa i mienia powiatu;
26) opracowanie zbiorczego planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz bieżąca kontrola finansowa jego realizacji;
27) współpraca z jednostkami organizacyjnymi z dziedziny opieki społecznej w zakresie bieżącego finansowania ich zadań z poszczególnych źródeł oraz bieżące monitorowanie zmian w budżecie powiatu w tym zakresie;
28) przedstawianie Zarządowi propozycji prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;
29) opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji i realizacji finansów powiatu;
30) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dotyczących podatku VAT, łącznie ze sporządzeniem deklaracji VAT;
31) szczegółowa kontrola i analiza przepływów pieniężnych pozyskanych ze środków zewnętrznych z odpowiednim ich zaklasyfikowaniem, obsługa finansowo-księgowa tych środków łącznie z ich rozliczeniem, a także instruktaż w tym zakresie dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania ze środków zewnętrznych;
32) opracowywanie załączników do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian, bieżąca współpraca z Wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie;
33) sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
34) opracowanie zbiorczego planu finansowego Starostwa;
35) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek;
36) przekazywanie na rachunek Urzędu Wojewódzkiego dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa;
37) zapewnienie dostępu radnym do dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych z zachowaniem przepisów o rachunkowości i ochronie danych osobowych;
38) koordynacja zadań związanych z centralizacją VAT w zakresie podatku VAT łącznie z prowadzeniem scentralizowanego rozliczenia i sporządzania deklaracji VAT powiatu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Powiadom znajomego