W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych


§ 38
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - IZ


Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy koordynowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez powiat i jego jednostki organizacyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich współfinansowanie, prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych oraz inicjowanie innych zamierzeń wspomagających rozwój powiatu.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
I. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1) gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań powiatu, w tym o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o nie;
2) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dla pozostałych Wydziałów i jednostek organizacyjnych o możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych i strategii rozwoju powiatu;
3) samodzielne przygotowywanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie wymaganej dokumentacji, jej przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;
5) monitorowanie złożonych wniosków we właściwych instytucjach i organizacjach;
6) opracowywanie koncepcji wdrażania oraz realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie, w tym sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów, prowadzenie ich rozliczenia;
7) udział w przygotowywaniu projektów wspólnych z innymi partnerami, współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi Wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi samorządami i podmiotami;
8) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez Wydziały i jednostki organizacyjne powiatu, które korzystają z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych;
9) współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez powiatowe jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych;
10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli wewnętrznych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących procedur wdrażania środków zewnętrznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu;
11) wsparcie informacyjne przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych zainteresowanych ubieganiem się o środki z funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych.
II. W zakresie inwestycji, remontów i zamówień publicznych:
1) analiza, we współpracy Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, potrzeb inwestycyjnych i remontowych powiatu;
2) sporządzanie rocznych i wieloletnich projektów planów w tym zakresie;
3) przygotowywanie materiałów i dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji lub zadania remontowego, w tym w szczególności:
a) kompletowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej zadania,
b) przygotowanie materiałów przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań,
c) przygotowywanie we współpracy z Biurem Prawnym projektów umów na wykonanie zadań inwestycyjnych lub remontowych,
d) nadzorowanie toku prowadzonych prac wykonawczych, uczestniczenie w odbiorach wykonanych zadań, dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych,
e) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji, odbiorem robót budowlanych i remontowych, przekazywaniem ich do użytkowania,
f) opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji, analiz i sprawozdań z realizacji zdań remontowych i inwestycyjnych,
g) doradztwo przy remontach przeprowadzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
4) Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
5) organizowanie prac, posiedzeń i narad komisji przetargowej;
6) prowadzenie rejestrów zamówień, odwołań i protestów oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań dotyczących udzielonych zamówień publicznych;
7) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawo zamówień publicznych przez Wydziały i jednostki organizacyjne, prowadzenie szkolenia, doradztwa i instruktażu w tym zakresie;
8) udział w kontrolach prawidłowości stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych w Starostwie oraz jednostkach podległych powiatowi.
9) współpraca z samorządem wojewódzkim, samorządami gminnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań i działań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu,
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
10) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych przy finansowym udziale gmin powiatu;
11) sporządzanie sprawozdań, opracowań i innych materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
12) współdziałanie z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie opracowania zestawień działań i analiz potrzebnych do bieżących opracowań przygotowanych przez Wydział;
13) współpraca z samorządami gmin, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu oraz wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi powiatu;
14) dokonywanie we współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi okresowych analiz w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
15) obsługa administracyjna Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
16) prowadzenie działań przyczyniających się do budowy społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym.

Powiadom znajomego