W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 37
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ - ZWS

Realizuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizowaniem działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu, ochroną zabytków, strategią rozwoju powiatu oraz koordynowaniem działań związanych z problematyką pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I.  W zakresie ochrony zdrowia:

1)    prowadzenie spraw w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca w tym zakresie
z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

2)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności leczniczej, w tym zadań podmiotu        tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na         terenie powiatu, w szczególności w zakresie:

a)    tworzenia, przekształcania, likwidacji sp zoz,

b)    nadawania, zatwierdzania i wprowadzania zmian w statutach sp zoz,

c)    powoływania i odwoływania rad społecznych sp zoz,

d)    kontroli i oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej oraz kierownika zakładu
w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, oceny gospodarki finansowej oraz prawidłowości gospodarowania mieniem;

3)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a)    tworzenie warunków do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

b)    zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez opracowywanie i realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, po konsultacji  z właściwymi terytorialnie gminami,

c)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,

d)    podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,

e)    przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

4)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne, w tym ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu;

5)    prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o ochronie zdrowia psychicznego, w tym przede wszystkim:

a)    inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień,

b)    prowadzenie działalności informacyjnej, wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia, propagowanie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem;

6)    realizacja innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących promocji, profilaktyki
i ochrony zdrowia.

II. W zakresie współpracy społecznej:

1)    prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektu powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sprawozdań z jego realizacji;

2)    organizacja otwartych konkursów ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych powiatu przez podmioty określone w pkt 1 oraz udzielanie i rozliczanie dotacji na ten cel, a także udział
w kontrolach realizacji zadań zleconych w powyższym trybie;

3)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz z ustawy o fundacjach;

4)    gromadzenie i analiza danych dotyczących gospodarki finansowej jednostek pomocy społecznej, przygotowywanie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie informacji, analiz
i opracowań w tym zakresie;

5)    koordynowanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w powiecie oraz współpraca w tym zakresie z innymi samorządami, placówkami, instytucjami
i organizacjami;

6)    współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie gromadzenia i wymiany informacji dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

III. W zakresie kultury i sportu:

1)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu;

2)    realizacja zadań związanych z organizacją i prowadzeniem biblioteki powiatowej;

3)    przygotowanie i nadzór nad realizacją rocznego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu;

4)    opracowywanie i realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;

5)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i położonych na terenie powiatu;

6)    prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi oraz współpraca w tym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

7)    tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych sprzyjających rozwojowi sportu;

8)    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

9)    nadzór, współpraca i koordynacja działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu;

10)    gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu kultury
i sportu oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie.

IV. W zakresie promocji, strategii rozwoju powiatu i współpracy z mediami:

1)        opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania Strategii Rozwoju Powiatu, jej aktualizacja, monitorowanie i koordynowanie działań związanych z jej realizacją oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań w tym zakresie;

2)        inicjowanie przygotowania i opracowania projektów programów branżowych wynikających ze Strategii oraz ocena innych powiatowych programów pod kątem ich zgodności ze Strategią;

3)        opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie za pośrednictwem publikacji, wydawnictw i środków masowego przekazu oraz udziału w targach
i wystawach;

4)        tworzenie, ewidencja i aktualizacja bazy atrakcyjnych pod względem turystycznym
i historycznym miejsc na terenie naszego regionu;

5)        opracowywanie treści okolicznościowych życzeń, gratulacji, podziękowań, zaproszeń;

6)        modernizowanie i aktualizacja stron internetowych powiatu;

7)        realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie czynności administracyjnych i redakcyjnych Biuletynu Informacji Publicznej;

8)        organizacja powiatowych imprez, obchodów świąt państwowych, uroczystości regionalnych
i współpraca w tym zakresie z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i samorządami gminnymi;

9)        organizowanie współpracy i kontaktów z zaprzyjaźnionymi instytucjami krajowymi
i zagranicznymi jednostkami samorządowymi, współpraca z zagranicą;

10)    współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, samorządami gminnymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów własnych, rozwoju turystyki, promocji oraz wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi powiatu;

11)    promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego, w tym agroturystyki, powiatu i gmin w powiecie poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, wystaw, targów i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego na forum i krajowym i międzynarodowym; 

12)    kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu poprzez informowanie mediów o jego działalności, programach i wynikach pracy, w tym organizowanie konferencji prasowych, udziału mediów
w sesjach Rady Powiatu oraz innych uroczystościach powiatowych;

13)    przygotowywanie materiałów do wystąpień radiowych, telewizyjnych i wywiadów prasowych oraz analiza i archiwizacja publikowanych lub emitowanych informacji o powiecie;

14)    monitorowanie, analiza materiałów prasowych oraz udzielanie sprostowań, odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;

15)    realizacja budżetu przypisanego do planu finansowego wydziału, w tym udzielanie i rozliczanie  dotacji zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom w obszarze zadań realizowanych przez wydział oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie.

Powiadom znajomego