W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 35
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU - GK

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno w części opisowej i części mapowej, kontroluje i prowadzi klasyfikacje gruntów oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

I. W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego;

2) dokonywanie uzgodnień dla robót geodezyjno – kartograficznych;

3) prowadzenie kontroli technicznej operatów oraz map z robót geodezyjno-kartograficznych pod względem kompletności, zgodności z dokonanymi uzgodnieniami, instrukcjami technicznymi i przepisami prawa oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych;

4) prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjno–kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi;

5) obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu geodezyjno–kartograficznego, w tym sprzedaż map, informacji, i udostępnianie wglądu do dokumentów;

6) wystawianie dokumentu naliczania opłaty oraz licencji za wykorzystane materiały z zasobu i wydane dokumenty;

7) nadawanie cech dokumentów materiałom geodezyjnym wydawanym interesantom;

8) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób.

II. W zakresie ewidencji gruntów i budynków:

1) zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków;

2) prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów na podstawie zgłoszonych i nadesłanych zmian;

3) zawiadamianie o wprowadzonych zmianach osoby zainteresowane, a także właściwy organ w sprawach podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, właściwy miejscowo sąd prowadzący księgi wieczyste, właściwe miejscowo organy statystyczne;

4) wykonywanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków  – wykazów gruntów, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

5) prowadzenie doraźnych i kompleksowych weryfikacji danych objętych ewidencji gruntów;

6) prowadzenie postępowania ewidencyjnego obejmującego czynności związane z weryfikacją danych, archiwizacją danych i ochroną danych;

7) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków;

8) bieżąca obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udzielanie informacji, umożliwienie wglądu do operatu opisowo-kartograficznego;

9) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;

10) zapewnienie gminom i ARiMR nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

III. W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

1) prowadzenie postępowania związanego z klasyfikacją gruntów;

2) prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja;

3) wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów;

4) prowadzenie okresowych kontroli klasyfikacji gruntów.

5) przeprowadza z urzędu klasyfikacje gruntów  rolnych na leśne po dokonanej ocenie udatności w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego.

6) przygotowuje upoważnienia dla klasyfikatorów  do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

IV. W zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

1) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;

2) kontrola techniczna geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu pod względem zgodności z instrukcjami technicznymi i wymogami do założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

3) współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie wymiany informacji na temat usytuowania zainwentaryzowanych i nowo położonych sieci uzbrojenia terenu.

V. W zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1) obsługa techniczna i organizacyjna narad koordynacyjnych z upoważnienia starosty;

2) przyjmowanie oraz analiza wstępna dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci;

3) zawiadamianie zainteresowanych osób i podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej;

4) doręczanie uczestnikom narady koordynacyjnej kopii dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci za pomocą komunikacji elektronicznej;

5) sporządzanie i utrwalanie wyników narady w protokole narady koordynacyjnej dotyczącej koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

6) sporządzanie i wydawanie odpisów narady koordynacyjnej;

7) zamieszczanie na dokumentacji projektowej adnotacji, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej;

8) wystawianie dokumentu obliczenia opłaty dotyczącego uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

9) wydawanie informacji o koordynowanych projektach.

VI. W zakresie zakładania osnów szczegółowych:

1) prowadzenie zbiorów i map przeglądowych osnów szczegółowych;

2) bieżąca aktualizacja współrzędnych i opisów topograficznych;

3) zlecanie zakładania punktów osnów szczegółowych i zatwierdzanie ich projektów;

4) przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji osnów szczegółowych.

5) Przyjmowanie punktów referencyjnych do zbioru osnów szczegółowych

VII. W zakresie zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej:

1) prowadzenie mapy zasadniczej i jej bieżąca aktualizacja na podstawie pomiarów geodezyjnych;

2) kontrola opracowań geodezyjno – kartograficznych w zakresie obligatoryjnej i fakultatywnej treści mapy zasadniczej;

3) zakładanie arkuszy mapy zasadniczej;

4) prowadzenie i bieżąca aktualizacja map przeglądowych pokrycia mapą zasadniczą;

5) zlecanie prac geodezyjno – kartograficznych w celu zakładania mapy zasadniczej.

VIII. W zakresie przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

1) przyjmowanie i  ewidencjonowanie wyciągów z operatów szacunkowych.

IX. W zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych,  magnetycznych:

1) przyjmowanie zawiadomień o uszkodzeniu, lub zniszczeniu znaków od właścicieli nieruchomości;

2) pozyskiwanie informacji od jednostek wykonawstwa geodezyjnego na temat technicznego stanu znaków;

3) wykonywanie okresowych i doraźnych przeglądów i konserwacji znaków;

4) ustawianie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących położenie znaku;

5) zawiadamianie właścicieli nieruchomości o umieszczeniu znaku.

X. W zakresie prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie:

1) tworzenie numerycznych baz danych  na podstawie bezpośrednich pomiarów w terenie;

2) przetwarzanie map analogowych w formę numeryczną na podstawie materiałów istniejących w zasobie geodezyjno – kartograficznym;

3) bieżąca aktualizacja numerycznych baz danych.

XI. W zakresie dysponowania środkami zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia rocznego planu finansowego gospodarowania środkami zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania środkami zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) występowanie o dofinansowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz składanie sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków;

4) udzielanie zleceń zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

XII. Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

1) sprawdzenie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie;

2) sprawdzenie wypełniania obowiązku:

a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego;

b) uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

c) sprawdzenie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Powiadom znajomego