W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 34
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA POWIATU - GN

 

Zajmuje się zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, nieruchomościami rolnymi, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych, scalaniem i wymianą gruntów oraz gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób powiatowy.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 

1) tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania tym zasobem;

2) przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd oraz wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także w zakresie udzielania bonifikat;

3) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

4) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonanych z urzędu;

5) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz dotyczącego zwrotu nieruchomości wywłaszczonych;

6) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

7) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

8) przygotowywanie na wniosek użytkownika wieczystego decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

9) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na wycinkę drzew znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa;

10) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;

11) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

12) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;

13) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;

14) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;

15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

16) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;

17) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania terenami zamkniętymi zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach szczególnych;

18) wydawanie opinii w sprawie komunalizacji mienia ogólnonarodowego, zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;

19) wydawanie zaświadczeń dotyczących roszczeń do nieruchomości Skarbu Państwa, co do których PKP S.A. wystąpiło z wnioskami o uwłaszczenie zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji PKP S.A.;

20) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;

21) przygotowywanie dokumentów i wniosków wraz z zaświadczeniami do Sądu Rejonowego w celu zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, dla nieruchomości użytkowanych przez PKP oraz Parafie Rzymsko-Katolickie, w oparciu o przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece;

22) przygotowanie dokumentów oraz wniosków do Sądu Rejonowego w celu zamykania tomów i zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa, w oparciu o obowiązujący dekret o majątkach opuszczonych poniemieckich;

23) wydawanie decyzji w sprawie przekazania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi do zasobu wodnego, na wniosek właściwego organu lub jednostki, zgodnie z ustawą prawo wodne;

24) przygotowywanie w oparciu o art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody;

25) przygotowywanie w oparciu o art. 124 b ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nie należących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.

II. W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

1) prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianą gruntów rolnych; 

2) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

3) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolne;.

4) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na przekazanie działek dożywotnich na własność;

5) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę;

6) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;

7) przekazywanie gruntów rolnych Skarbu Państwa do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa;

8) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Agencji Nieruchomości Rolnych;

9) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

10) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

11) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

12) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniem z tytułu zwrotu i terminami zwrotu;

13) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania dokumentacji niezbędnej do regulacji spraw majątkowych kościołów i wyznań.

III.  W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;

2) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;

3) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

4) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych;

5) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;

6) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;

7) przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji;

8) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;

9) przygotowywanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania;

10) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem lub przekazaniem w zarząd Lasom Państwowym gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

IV.  W zakresie gospodarowania  mieniem powiatu:

Do podstawowych zadań należy prowadzenie spraw, przygotowywanie dokumentacji oraz projektów uchwał rady lub zarządu powiatu w zakresie:

1) gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób powiatowy, w tym ich zbywaniem, dzierżawą, zamianą, oddawaniem w najem, użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd lub obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz sporządzanie umów i protokołów w tym zakresie;

2) ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z nieruchomości oraz ich aktualizacja;

3) organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości;

4) nabywanie i przejmowanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań powiatu;

5) zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych i wycen nieruchomości oraz dokonywanie ich odbioru;

6) prowadzenie prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości stanowiących zasób powiatowy, w tym zakładanie i porządkowanie ksiąg wieczystych;

7) prowadzenie ewidencji majątku powiatu;

8) administrowanie budynkami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu oraz użyczonymi od innych jednostek, które nie zostały przekazane powiatowym jednostkom organizacyjnym (poza budynkami siedziby Starostwa i Delegatury).

9) współpraca ze służbami finansowo-księgowymi w zakresie inwentaryzacji mienia powiatu;

10) prowadzenie spraw związanych z uczestniczeniem powiatu we wspólnotach mieszkaniowych.

11) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na rzecz Powiatu i ewidencjonowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

12) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieniem ruchomym,

13) wystawianie faktur sprzedaży  za dzierżawę i za koszty związane z utrzymaniem nieruchomości powiatowych

Powiadom znajomego