W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 33
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA - OS


Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, rolnictwa, ustawy o odpadach, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz działaniami w celu pozyskania środków pomocowych dla ochrony środowiska i rolnictwa.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie ochrony środowiska:

1) przygotowywanie uchwał zarządu powiatu, opiniujących gminne projekty programów ochrony środowiska;

2) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych z zakresu ochrony środowiska;

3) udostępnianie informacji o środowisku, będących w posiadaniu starostwa powiatowego;

4) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;

5) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;

6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w przypadkach ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości;

7) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania;

8) prowadzenie spraw, dotyczących udzielenia pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz na wytwarzanie odpadów;

9) przygotowywanie decyzji określający dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem, w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;

10) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków zainteresowanego nabyciem instalacji lub jej oznaczonej części;

11) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu pozwoleń, ich cofnięciu lub ograniczeniu;

12) prowadzenie spraw, związanych ze zgłaszaniem instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

13) opiniowanie na wniosek sejmiku województwa programów ochrony powietrza;

14) przygotowywanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki oraz przedkładania wyników pomiarów w przypadku przekroczeń standardów emisyjnych;

15) przygotowywanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

16) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.

II. W zakresie gospodarki wodnej:

1) przygotowywanie spraw, związanych z wprowadzaniem powszechnego korzystania z wód w celu zaspakajania niezbędnych potrzeb społecznych;

2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stref ochrony bezpośredniej źródeł i ujęć wody;

3) przygotowywanie decyzji związanych z przyznaniem odszkodowań z budżetu powiatu, tytułu cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, gdy jest to uzasadnione interesem ludności;

4) prowadzenie spraw, związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych;

5) prowadzenie spraw związanych z podziałem kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych, w związku z wprowadzeniem do nich ścieków;

6) prowadzenie spraw, dotyczących spółek wodnych w zakresie zatwierdzania statutu, podwyższania składek, rozwiązywania spółek i ustalania świadczeń na rzecz spółek;

7) prowadzenia spraw, związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych i rozstrzyganie sporów powstałych w związku z tymi pozwoleniami;

8) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej wód;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10) przygotowywanie decyzji poszkodowanym ustalających wysokość odszkodowania będącego następstwem pozwolenia wodnoprawnego;

11) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt w środowisku oraz przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań, jeśli zaniedbania nie zostały usunięte w określonych przez organ terminie.

III. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej na powierzchni nie przekraczającej 2 ha
i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m³ bez użycia materiałów wybuchowych;

2) wyrażanie zgody na przeniesienie koncesji na rzecz innych podmiotów;

3) przyjmowanie kopii dowodów opłat eksploatacyjnych i informacji o wydobyciu kopalin (w zakresie wydanych koncesji) oraz przygotowywanie decyzji opłatowych w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku jej wniesienia lub złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia;

4) przygotowywanie decyzji określających opłatę eksploatacyjną dla podmiotów wydobywających kopaliny bez wymaganej koncesji oraz wydobywających kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesyjnych, koncesji wydanych przez starostę;

5) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących:

a) złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m³,

b) ustalających zasoby ujęć wód podziemnych, w tym źródeł naturalnych, odwodnień budowlanych, jeżeli przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h,

c) warunków hydrogeologicznych odwodnień dla wydobycia złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys.m3,

d) warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,

e) warunków hydrogeologicznych związanych z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni substancji i odpadów,

f) badań geologiczno inżynierskich poza sprawami należącymi do ministra i marszałka województwa,

6) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych dla wykonywania otworów awaryjnych, zastępczych i eksploatacyjnych oraz prac związanych z likwidacją otworów wiertniczych;

7) udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowym archiwum geologicznym;

8) prowadzenie kontroli i nadzoru geologicznego oraz nadzoru nad działalnością koncesjonowaną.

IV. W zakresie postępowania z odpadami:

1) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 MG rocznie i innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. MG rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych;

2) przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie, a także na zbieranie lub transport odpadów;

3) prowadzenie spraw związanych z cofnięciem pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami;

4) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

V. W zakresie zalesiania gruntów rolnych:

1) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych;

2) przygotowanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentów lub podwyższeniu za zalesianie gruntów rolnych;

3) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków na nowego właściciela zalesionego gruntu.

VI. W zakresie gospodarki leśnej :

1) przygotowywanie decyzji o wykonywaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

3) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4) prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny;

5) kontrola realizacji porozumień zawartych z nadleśnictwami w sprawie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6) przygotowywanie decyzji dotyczącej uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;

7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji zatwierdzających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

8) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych, rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po wykonaniu oraz ich zatwierdzanie;

9) prowadzenie spraw związanych z zmianami w uproszczonym planie urządzenia lasu;

10) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;

11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakazujących wykonanie obowiązków i zadań dla właścicieli lasów;

12) prowadzenie spraw związanych z wykroczeniami z zakresu gospodarki leśnej;

13) dokonywanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

VII. W zakresie ustawy o transporcie kolejowym :

1) przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych.

VIII. W zakresie rybactwa śródlądowego :

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3) wyrażanie zgody na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

IX . W zakresie prawa łowieckiego :

1) wydawanie zgody na okres do 6 miesięcy na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała, mając na celu potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia;

2) przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

4) przygotowywanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

X. W zakresie ochrony przyrody :

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, będących własnością gminy;

3) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę.

XI. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:

1) przygotowanie zezwoleń na wykorzystanie, zbycie lub zakup uprawnień do emisji substancji objętych systemem;

2) przygotowanie decyzji na czasowe wykluczenie z systemu handlu uprawnieniami emisji.

XII. W zakresie rolnictwa:

1) współpraca z jednostkami i organizacjami rolniczymi;

2) współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przygotowywania projektów przepisów prawnych oraz przyjmowania wniosków i opinii w tym zakresie;

3) współpraca w zakresie organizacji hodowli i rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenie działań w zakresie pozyskania krajowych i zagranicznych środków finansowych na inwestycje i inną działalność dla rolnictwa i ochrony środowiska

Powiadom znajomego