W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 33
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA - OS

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z: prawa ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawy o lasach, ustawy o transporcie kolejowym, prawa łowieckiego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, z zakresu rolnictwa oraz działaniami w celu pozyskania środków pomocowych dla ochrony środowiska i rolnictwa.
Do podstawowych zadań wydziału należy:
I. W zakresie prawa ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw związanych z powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu;
2) przygotowywanie ograniczeń lub zakazów używania niektórych rodzajów jednostek pływających, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu;
3) finansowanie ochrony środowiska;
4) przygotowywanie uchwał Zarządu Powiatu, opiniujących gminne projekty programów ochrony środowiska;
5) identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
6) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w przypadkach ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości;
8) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania;
9) prowadzenie spraw, dotyczących udzielenia pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów;
10) przygotowywanie decyzji określający dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem, w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;
11) zmiana pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację;
12) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu pozwoleń, ich cofnięciu lub ograniczeniu;
13) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
14) opiniowanie programów ochrony powietrza;
15) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na jednostki organizacyjne obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza, dla instalacji dla których organ jest właściwy do wydania pozwolenia.
16) przygotowywanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki oraz przedkładania wyników pomiarów w przypadku przekroczeń standardów emisyjnych;
17) przygotowywanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
18) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.
II. W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych z zakresu ochrony środowiska;
2) udostępnianie informacji o środowisku;
3) prowadzenie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
4) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.
III. W zakresie prawa wodnego:
1) prowadzenie spraw, związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych;
2) prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych w zakresie zatwierdzania statutu, rozwiązywania spółek i wyznaczania jej likwidatora, ustalania świadczeń na rzecz spółek;
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji Spółkom Wodnym.
IV. W zakresie ustawy o odpadach:
1) przygotowywanie pozwoleń na przetwarzanie, zezwoleń na zbieranie, a także zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów;
2) prowadzenie spraw związanych z odmową wydania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
3) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
4) prowadzenie spraw związanych z odpadami z wypadków. 
V. W zakresie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW opalanej paliwem stałym.
VI. W zakresie ustawy o lasach:
1) wydawanie zarządzeń wykonania na koszt właściwych nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
3) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
4) prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny;
5) kontrola realizacji porozumień zawartych z Nadleśnictwami w sprawie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
6) przygotowywanie decyzji dotyczącej uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji zatwierdzających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
8) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych, rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po wykonaniu oraz ich zatwierdzanie;
9) prowadzenie spraw związanych z zmianami w uproszczonym planie urządzenia lasu;
10) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;
11) wydawanie decyzji w przypadku niewykonania obowiązków powszechnej ochrony lasów przez właścicieli w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
12) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie zadań określonych w art. 13 lub zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasów lub w decyzji z art. 19 ust. 3.
13) prowadzenie spraw związanych z wykroczeniami z zakresu gospodarki leśnej;
14) dokonywanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
15) wydawanie zaświadczeń na temat informacji o lasach ujętych w uproszczonych planach urządzania lasu, lub objętych decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
16) prowadzenie spraw związanych z cechowaniem pozyskanego drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
17) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
VII. W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:
1) przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych;
2) prowadzenie spraw związanych z wydaniem postanowienia dotyczącego zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów. 
VIII. W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
3) wyrażanie zgody na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
4) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
 IX . W zakresie prawa łowieckiego:
1) wydawanie zgody na okres do 6 miesięcy na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała, mając na celu potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia;
2) przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
4) przygotowywanie decyzji na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
X. W zakresie ustawy o ochronie przyrody:
1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, będących własnością gminy;
3) kontrola nasadzeń drzew i krzewów określonych w decyzji starosty, wydanie decyzji o ponownym wykonaniu nasadzeń oraz decyzji o umorzeniu opłat;
4) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę.
XI. W zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
1) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2) wyrażanie zgody na pokrycie różnicy uprawnieniami do emisji przyznanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego;
3) prowadzenie spraw związanych z krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
4) wydawanie zezwoleń stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia w przypadku, gdy instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem.
XII. W zakresie rolnictwa:
1) współpraca z jednostkami i organizacjami rolniczymi;
2) współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przygotowywania projektów przepisów prawnych oraz przyjmowania wniosków i opinii w tym zakresie;
3) współpraca w zakresie organizacji hodowli i rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej.
XIII. W zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.
XIV. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) opiniowanie projektu studium tj. przez starostę powiatowego, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2) opiniowanie projektu planu miejscowego tj. przez starostę, jako właściwy organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
3) uzgadnianie decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1 w/w ustawy oraz decyzji o warunkach zabudowy tj. przez starostę, jako właściwy organ ochrony środowiska – w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
XV. W zakresie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:
1) opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej tj. przez starostę, jako właściwy organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2)  opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej tj. przez starostę, jako właściwy organ nadzoru nad gospodarką leśną – w odniesieniu do gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego