W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego

§ 32
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
w Czarnkowie


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA – AB

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa budowlanego, ustawy o własności lokali, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane;
3) współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
4) kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
5) dokonywanie czynności kontrolnych, z których ustalenia stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach Prawa budowlanego;
6) sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
9) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
10) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
11) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
12) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku
zamiaru istotnego odstąpienia od warunków tego pozwolenia;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na odbudowę obiektów zniszczonych w wyniku działania żywiołów;
14) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę;
15) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, innych decyzji, zatwierdzonych projektów budowlanych oraz postanowień i zgłoszeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
16) uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego objętego ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;
17) wydawanie pozwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
18) wydawanie dzienników budowy;
19) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od warunków technicznych;
20) podawanie informacji o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę do publicznej wiadomości oraz zamieszczanie danych o tych decyzjach w publicznie dostępnych wykazach zawierających informację o środowisku, określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
21) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
22) przyjmowanie zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
23) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych;
24) wnoszenie sprzeciwu lub nakładanie w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
25) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych;
26) przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym;
27) prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy;
28) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
29) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy i robót budowlanych dotyczącymi
odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku działania żywiołu;
30) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych;
31) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (drogi powiatowe i gminne) na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
32) prowadzenie rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych i przekazywanie rejestru do Wojewody;
33) uzgadnianie w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych projektowanych rozwiązań w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane, w formie wydania postanowienia;
34) wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań ustawy przez samodzielny lokal
mieszkalny lub samodzielny lokal użytkowy;
35) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domów;
36) udzielanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywanie robót ziemnych określonych przepisami ustawy o transporcie kolejowym;
37) udzielanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym;
38) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem w zakresie zadań samorządowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
39) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
40) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przez Zarząd Powiatu w zakresie zadań samorządowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
41) przygotowywanie i przekazywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wykonywanych zadań realizowanych przez Wydział w zakresie Prawa budowlanego.

Powiadom znajomego