W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Rejestracja klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych

Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pokój 034, tel. (67) 263-01-60 *1147 lub 660 748 366

Uwaga: wnioski do pobrania znajdują się na dole strony.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2020.1133 t.j.)
Uczniowskie kluby sportowe – art. 4 ust. 4 
Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – art. 4 ust. 7 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.)

3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U.2011.243.1449)
 
Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej uzyskują osobowość prawną w momencie wpisania do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.

Wydział:

Wniosek do starosty o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pok. 034, tel. (67) 263-01-60 *1147 lub 660 748 366.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty wymagane przy rejestracji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Wniosek do Starosty o wpis do ewidencji 

Załącznik nr 1 - wniosek o wpis uczniowskiego klubu sportowego  do ewidencji 

Załącznik nr 2 – wniosek o wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut  nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

2. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami:

·         listą obecności na zebraniu założycielskim
·         uchwałą o utworzeniu klubu sportowego, określającą jego nazwę i siedzibę
·         uchwałą o zatwierdzeniu statutu
·         uchwałą o powołaniu komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych.

Załącznik nr 3 – przykładowy protokół z zebrania założycielskiego

3. Listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy

Załącznik nr 4 – wzór listy założycieli

4. Informację o adresie siedziby klubu sportowego i osób wyznaczonych do kontaktu

5. 2 egzemplarze przyjętego statutu

Załącznik nr 5 – wzór statutu

Statut powinien określać w szczególności:

·         nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
·         teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
·         cele i sposoby ich realizacji,
·         sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
·         władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
·         sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
·         sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
·         zasady dokonywania zmian statutu,
·         sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Klub ubiegający się o wpis, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji w wysokości 10 zł (podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. załącznik cz. I ust. 53)

Wpłaty można dokonać:
1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Czarnków: PKO Bank Polski 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747. W dowodzie wpłaty należy dopisać imię i nazwisko podatnika oraz czego opłata dotyczy.
2. w kasie Urzędu Miasta Czarnków: 

Kasy znajdują się na parterze Ratusza i czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek  8:00-15:00,
wtorek-czwartek  8:00-14:30, 
piątek  8:00-14:00.

Termin:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego organ ma obowiązek załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Zarejestrowany uczniowski klub sportowy i klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut  nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji. 
Z chwilą wpisania stowarzyszenia do ewidencji powinno ono m.in.: powołać Zarząd i Komisję Rewizyjną, powiadamiając o tym organ rejestrujący. 
W tym celu w ciągu 14 dni należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu, załączając do niego listę obecności z Walnego Zebrania Wyborczego.

Załącznik nr 6 – wniosek o dokonanie wpisu składu Zarządu

Załącznik nr 7 – wniosek o dokonanie wpisu składu Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia wpisanego do ewidencji zobowiązany jest każdorazowo w terminie 14 dni do informowania Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o zmianie danych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmianie siedziby klubu oraz zmianie innych danych w ewidencji klubu.

Załącznik nr 8 – wniosek o dokonanie zmiany składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 9 – wniosek o dokonanie zmiany adresu klubu

Załącznik nr 9a – wniosek o dokonanie zmiany innych danych w ewidencji klubu

 
WAŻNE!!! STOWARZYSZENIE JEST ZOBOWIĄZANE:

        - uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

        - uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”

        - wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązkiem stowarzyszenia jest poinformowanie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o zwoływaniu Walnego Zebrania. W razie zwołania Walnego Zebrania, na którym podejmowana będzie uchwała o likwidacji stowarzyszenia, należy w tej sprawie skontaktować się z organem nadzorującym w celu zaopiniowania uchwały o przeznaczeniu majątku. Po podjęciu uchwały o likwidacji stowarzyszenia, ustępujący Zarząd musi zgłosić ten fakt w lokalnym Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

 

Załączniki

Powiadom znajomego