OGŁOSZENIE o naborze do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zadaniem Komisji jest:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  • wskazanie proponowanej kwoty dotacji,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert,
  • w skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia Komisji odbędą się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w godzinach pracy urzędu.

Termin i zasady przyjmowania zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka Komisji Konkursowej będącego załącznikiem Nr 1/2021 do ogłoszenia.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub e-mailem na adres: a.michalska@pct.powiat.pl

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu.

Szczegółowych informacji udziela Agata Michalska, tel. 660 753 285

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Feliks Łaszcz

Czarnków, dnia 19.11.2021 r.Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy