[start]Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej    na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2017 r.[koniec]
 
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2017.
W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub  podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są  o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie  (parter, pok. 013) lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego.
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których  przedstawiciel występuje.
Ostateczny skład Komisji Konkursowej  oraz zasady pracy  określi uchwała Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.


Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc