Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Trzciance dla 14 dzieci w okresie od  dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2021 r.


W załączeniu :
1. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
2. Formularz zgłoszeniowy.


Załączniki:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszeniowy