W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

UCHWAŁA NR  XIV/84/2004Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiegoz dnia 1...

UCHWAŁA NR  XIV/84/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok 
Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 110, art.122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.      z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 406 pkt 1-11, art.407, art.408, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627; Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 1229, Nr 153, poz. 1271, Nr 223, poz. 1957;  Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,  Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 ) oraz art. 41 ust. 3a, ust. 5, pkt.3, ust. 7 i 8 ustawy  z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086; Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 125, poz. 1363; Dz. U. z 2002 r. Nr 115, poz. 1229; Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 162, poz. 1568,  Nr 166, poz. 1612)

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Uchwala się dochody powiatu w kwocie
52.408.764 zł
w tym :

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.      
2. Uchwala się wydatki powiatu w wysokości 56.984.296 zł
z tego :

wydatki majątkowe

3.156.548 zł

wydatki bieżące

53.827.748 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

29.984.586 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje                                                                                                          

8.873.478 zł

- wydatki na obsługę długu                                                                               

700.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwala się rezerwy w kwocie ogółem 1.484.911 zł
z tego:

-

rezerwa celowa na zadania oświatowe

937.311 zł,

-

rezerwa ogólna

330.930 zł

-

rezerwa na poręczenie

216.670 zł.

§ 3  Uchwala się deficyt w kwocie 4.575.532 zł.
Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwala się wydatki majątkowe realizowane przez powiat w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr  5 do niniejszej uchwały. 
§ 5. Uchwala się plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 § 6. Uchwala się dotacje udzielone z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
 § 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok w kwotach:
-  przychody 381.100 zł
-  wydatki 389.669 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok w   kwotach:
- przychody 1.077.681 zł
- wydatki 1.077.681 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 § 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok:
- przychody 300.000  zł
- wydatki 453.000   zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:
- przychody 200.000  zł
- wydatki  241.500   zł
Zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej uchwały.
 § 11. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 § 12.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i krótkoterminowych kredytów do kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania i spłaty zobowiązań do wysokości określonej  w budżecie. 
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
-  dokonywania przeniesień wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych, z wyjątkiem dotacji, oraz majątkowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach            działu klasyfikacji budżetowej,
-  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4.  Określa się kwotę 500.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik Nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załącznik Nr 12

Uzasadnienie
do  uchwały  Nr  XIV/84/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie :  Uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004

Przedkłada się do uchwalenia projekt budżetu na 2004 rok powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckego opracowany przez Zarząd.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt został dostarczony Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dnia 15 grudnia 2003 roku.
Komisje Rady zaopiniowały projekt budżetu na 2004 rok pozytywnie, proponując dokonanie zmian, które Zarząd zaakceptował.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Powiatu dokonuje następujących zmian w projekcie budżetu na 2004 rok:
Dochody
- Wprowadza się do budżetu dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem dofinansowania w ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami”. Kwota 75.000 zł przeznaczona jest dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu na likwidację barier transportowych przez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Podwyższa   się   dochody   z   opłat   komunikacyjnych  -  Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5.588 zł.
Wydatki:
- Podwyższa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Większa część środków na ww. cel pochodzi z PFRON, pozostała kwota została wyodrębniona z rezerwy ogólnej.
- Ww. zmiany powodują zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 69.070 zł.
Rezerwa po zmianach wynosi 330.930 zł.
- Wprowadza się po stronie wydatków kwotę 5.588 zł w dziale 853 rozdział 85334. Środki te przeznaczone są na pomoc dla rodziny repatriantów. Zgodnie z ustawą o repatriacji ww. pomoc finansowana jest z dotacji celowej na zadani z zakresu administracji rządowej. W styczniu 2004 roku wpłynęło do Starostwa pismo Nr PS.I.3.0717-1/2/2004 z wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniające, iż środki te zostaną wypłacone niezwłocznie po uruchomieniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację tego zadania. Zarząd Powiatu znając trudną sytuację rodziny repatriantów postanowił przyspieszyć wypłatę środków z budżetu powiatu.   
- Przeznacza się 2.000 zł z rezerwy oświatowej na szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem zakupionych w 2003 roku Fantomów. Ww. zadanie planuje się w dziale 801 rozdział 80195.
- Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie rezerwy oświatowej do kwoty 937.311 zł.
- W ramach budżetu Starostwa Powiatowego wyodrębnia się 3.000 zł na § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/80/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. do planu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zostało przyjęte zadanie nr 7 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Drawsko-Krzyż”. W związku z powyższym urealnia się załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany do budżetu na 2004 r.:

UCHWAŁA NR XV/87/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 2 marca 2004 roku
UCHWAŁA NR XVI/88/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 roku
UCHWAŁA NR XVII/98/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
UCHWAŁA NR XVIII/104/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 maja 2004 roku
UCHWAŁA NR XIX/110/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku
UCHWAŁA NR XX/125/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 września 2004 roku
UCHWAŁA NR XXI/134/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 października 2004 roku
UCHWAŁA NR XXII/136/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2004 roku
UCHWAŁA NR XXIII/140/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 grudnia 2004 roku

Pełne treści uchwał wraz z załącznikami patrz  >>Uchwały<<

 

Powiadom znajomego