W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Zaproszenie do składania informacji cenowej na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Zaproszenie do składania informacji cenowej na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych informacji cenowych na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie” i ,,Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance”, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Pisemne informacje wraz z dokumentami należy składać zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 13 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Starostwa) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Informacja cenowa na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Czarnkowie”  i  ,,Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance””.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1) zbadanie sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2) udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie Zakładów,

3) gotowość do obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, właściwych Komisjach oraz na sesji Rady Powiatu, na której zatwierdzane będą sprawozdania finansowe za rok 2015, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

4) sporządzenie i przedłożenie nie później niż do dnia 30 marca 2016 r. pisemnej opinii wraz
z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne i czy jasno przedstawiają sytuację majątkową jak też wynik finansowy.

Informacja cenowa na badanie sprawozdań finansowych powinna także zawierać:

1) informację o formie prowadzonej działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania informacji,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajo wą Radę Biegłych Rewidentów oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

3) wykaz podmiotów badanych w latach ubiegłych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek ochrony zdrowia,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zakładów dokona Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania informacji oraz odstąpienia od wyboru bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. 

Informacje złożone po upływie określonego terminu albo nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

O wyborze oferty uznanej za najtańszą zostanie powiadomiony pisemnie sam zainteresowany.

Umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte pomiędzy wybranym przez Radę Powiatu podmiotem a dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

Koszty badania sprawozdania finansowego poniesie zakład, w którym badanie będzie prowadzone.

Koszty dojazdu i diet osoby biegłego rewidenta skierowanego do wykonania badania w danej jednostce, pokrywa wykonawca usługi.

Postępowanie prowadzone jest poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
/-/ Tadeusz Teterus

Załączniki

Powiadom znajomego