W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Likwidacja i wykreślenie klubu sportowego z ewidencji starosty czarnkowsko-trzcianeckiego


Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pokój 034, tel. (67) 263-01-60 w.1147 lub 660 748 366

Uwaga: wnioski do pobrania znajdują się na dole strony.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2022.1599 t.j.)

Uczniowskie kluby sportowe – art. 4 ust. 4 

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – art. 4 ust. 7

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.)

3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U.2011.243.1449)

UWAGA - Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy jest możliwe wykreślenie klubu sportowego?

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).
Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Przebieg postępowania:

Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:
• sporządzić listę obecności na zebraniu,
• podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
• sporządzić protokół z zebrania.

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Następnie likwidator:

• pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
• podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej).

W dalszej kolejności likwidator:

• sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
• przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
• przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
• tworzy sprawozdanie finansowe i dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
• zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
• dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
• składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Wykreślenie z ewidencji starosty:

Wniosek do starosty o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pok. 034, tel. (67) 263-01-60 w.1147 lub 660 748 366. 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty wymagane do wykreślenia z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego i klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Wniosek do Starosty o wykreślenie z ewidencji podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu

Załącznik nr 12 - wniosek o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji 
Załącznik nr 13 – wniosek o wykreślenie z ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

2. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu

3. Lista obecności członków stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu

4. Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu

5. Uchwała dotycząca celu, na który zostanie przeznaczony majątek (jeśli taki istnieje)

6. Protokół przekazania majątku klubu (jeśli taki istnieje)

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

Opłaty:

Klub ubiegający się o wykreślenie, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji w wysokości 10 zł (podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 t.j. załącznik cz. I ust. 53).

Wpłaty można dokonać:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Czarnków: PKO Bank Polski 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747. W dowodzie wpłaty należy dopisać imię i nazwisko podatnika oraz czego opłata dotyczy.
2. w kasie Urzędu Miasta Czarnków
Kasy znajdują się na parterze Ratusza i czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00-15:00,
wtorek-czwartek 8:00-14:30, 
piątek 8:00-14:00.

Termin:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego organ ma obowiązek załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego