W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział: Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pokój 034, tel. 660 753 285

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, ewidencję prowadzi Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Wymagane dokumenty

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  (załącznik nr 1), dołączając:
1. protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami,
2. regulamin działalności określający:
- nazwę stowarzyszenia zwykłego,
- cel lub cele,
- teren i środki działania,
- siedzibę,
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
- sposób nabycia i utraty członkostwa,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

WAŻNE:
stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie:

  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  • kompetencje;
  • warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.

stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:

  • tryb jego wyboru;
  • uzupełniania składu;
  • kompetencje.

3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
6. informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

UWAGA! Przed złożeniem wniosku możesz skonsultować prawidłowość jego wypełnienia oraz treść regulaminu pod względem zgodności z obowiązującym prawem - w tym celu skontaktuj się z nami:
Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pokój 034, tel. 660 753 285

Miejsce złożenia dokumentów
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej pokój nr 034 (wejście z boku głównego budynku, obok schodów prowadzących do głównego wejścia).       

Termin i sposób załatwienia
Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wezwiemy stowarzyszenie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Podstawa prawna
ustawa z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
rozporządzenie z 2.05.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów;
ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej;

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej,(załącznik nr 2).

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do ewidencji lub wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. 

Załączniki

Powiadom znajomego