§ 41
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - RK

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) Rzecznik Konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada Staroście do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów bezpośrednio podlega Staroście.