§ 41
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - RK

 

Realizuje zadania na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów oraz zapobiegania praktykom monopolistycznym.

Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów;

2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

3) udzielanie  innej pomocy  prawnej  w zakresie  ochrony praw  konsumentów;

4) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

5) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej;

7) występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego;

8) przedkładanie staroście w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdania rocznego z działalności w roku poprzednim;

9) wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami powiatowego rzecznika konsumentów;

Powiatowy rzecznik konsumentów bezpośrednio podlega staroście.