[start]§ 38 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  Czarnkowie   BIURO RADY POWIATU - BR   Biuro Rady Powiatu zapewnia obsługę administracyjną rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu. Do podstawowych zadań Biura Rady należy: 1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej rady, jej komisji oraz zarządu powiatu; 2) koordynowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami prac nad projektami uchwał rady, zarządu oraz przygotowaniem materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, jej komisje i posiedzenia zarządu; 3) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji i zarządu; 4) prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych; 5) przekazywanie uchwał, wniosków komisji, interpelacji radnych oraz wyciągów z protokołów zarządowi, wydziałom i jednostkom organizacyjnym  do realizacji, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;[koniec]

6) przekazywanie uchwał rady w ramach nadzoru do wojewody wielkopolskiego i regionalnej izby obrachunkowej;

7) obsługa kancelaryjna przewodniczącego rady oraz przekazywanie radnym materiałów i korespondencji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem sekretariatu;

8) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji;

9) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń komisji i zarządu;

10) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

11) sporządzanie list wypłat diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i zarządu;

12) wykonywanie innych zadań merytorycznych w zakresie zleconym przez radę i zarząd.