§ 38
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 Czarnkowie

 

BIURO RADY POWIATU - BR

 

Biuro Rady Powiatu zapewnia obsługę administracyjną rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu.

Do podstawowych zadań Biura Rady należy:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej rady, jej komisji oraz zarządu powiatu;

2) koordynowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami prac nad projektami uchwał rady, zarządu oraz przygotowaniem materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, jej komisje i posiedzenia zarządu;

3) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji i zarządu;

4) prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych;

5) przekazywanie uchwał, wniosków komisji, interpelacji radnych oraz wyciągów z protokołów zarządowi, wydziałom i jednostkom organizacyjnym  do realizacji, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;