§ 39
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 Czarnkowie

 

BIURO RADY POWIATU - BR 

Biuro Rady Powiatu zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu i jej Komisji oraz Zarządu Powiatu.
Do podstawowych zadań Biura Rady należy:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady, jej Komisji oraz Zarządu Powiatu;
2) koordynowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami prac nad projektami uchwał Rady, Zarządu oraz przygotowaniem materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, jej Komisje i posiedzenia Zarządu;
3) protokołowanie sesji, posiedzeń Komisji i Zarządu;
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu Powiatu, wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji i wniosków radnych;
5) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady i koordynowanie terminowego ich rozpatrzenia;
6) przekazywanie uchwał, wniosków Komisji, interpelacji radnych oraz wyciągów z protokołów Zarządowi, Wydziałom i jednostkom organizacyjnym do realizacji, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
7) przekazywanie uchwał Rady w ramach nadzoru do Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej;
8) obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady oraz przekazywanie radnym materiałów i korespondencji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem sekretariatu;
9) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
10) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń
Komisji i Zarządu;
11) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
12) sporządzanie list wypłat diet za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Zarządu;
13) prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady;
14) prowadzenie spraw finansowych związanych z obsługą Rady Powiatu;
15) wykonywanie innych zadań merytorycznych w zakresie zleconym przez Radę i Zarząd.