Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) i uchwały Nr XLIII/275/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”, Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu:

  1.  wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury i sztuki;
  4. edukacji ekologicznej;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

  1. załącznik nr 1 dla działań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia
  2. załącznik nr 2 dla działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  3. załącznik nr 3 dla działań z zakresu kultury i sztuki;
  4. załącznik nr 4 dla działań z zakresu edukacji ekologicznej;
  5. załącznik nr 5 dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin złożenia oferty:
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Witkac.pl w terminie do 2 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.
Wygenerowaną i złożoną w systemie Witkac.pl ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu w (... wpisać zakres...)”

– w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do 5 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie).

link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertęZałączniki:

Uchwała Nr 269/2022
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu działalności wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia
Załącznik nr 2 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
Załącznik nr 3 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu kultury i sztuki
Załącznik nr 4 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu edukacji ekologicznej
Załącznik nr 5 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - zgodna na przetwarzanie danych
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oświadczenie