RAPORT O STANIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZA 2021 ROK

[start] [koniec]Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Do zgłoszenia należy załączyć „Listę poparcia” zawierającą imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego planowana jest na 30 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 009, parter – Biuro Rady Powiatu.Załączniki:

Raport o stanie powiatu
Wzór zgłoszenia z listą poparcia
Klauzula informacyjna