Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i uchwały Nr XXXI/207/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”, Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu:

  1. wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury i sztuki;
  4. edukacji ekologicznej;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin złożenia oferty:
Wersje elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Witkac.pl w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.
Wygenerowaną i złożoną w systemie Witkac.pl ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu w (...)” – w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do 23 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie).

link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertęZałączniki:

Uchwała Nr 420/2021
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu działalności wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia
Załącznik nr 2 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
Załącznik nr 3 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu kultury i sztuki
Załącznik nr 4 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu edukacji ekologicznej
Załącznik nr 5 - Ogłoszenie na wsparcie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
Załącznik do ogłoszenia - oświadczenie