Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr 327/2021 w sprawie przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok
Uzasadnienie do uchwały
Spis treści
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki
Załącznik nr 3 - przychody i rozchody
Załącznik nr 4 - wydatki majątkowe
Załącznik nr 5 - dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik nr 6 - dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7 - dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 8 - wpływy i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 9 - dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków finansowanych z środków na wyodrębnionym rachunku
Załącznik nr 10 - wykaz należności jednostek organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 11 - wykaz zobowiązań poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Sprawozdanie opisowe
Informacja o stanie mienia powiatowego za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020r.
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance