Nazwa podmiotu publicznego: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Serwis zawiera dokumenty PDF w postaci skanów, pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Pozostałe dokumenty PDF będące skanami dokumentów, które zostały wytworzone przez podmiot zarządzający stroną, opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niepoprawnie przygotowanych pod względem dostępności dokumentów word. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, nowe dokumenty zamieszczamy w poprawnej formie.

Materiały filmowe opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają transkrypcji na osób głuchych i niedosłyszących.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-03-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-14

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Agata Michalska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agata Michalska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: a.michalska@pct.powiat.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 660 753 285

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek główny, Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Budynek nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych.

Obecnie stosowane rozwiązanie stanowi zewnętrzny dzwonek przywoławczy.

W 2022 r. planowane jest wykonanie platformy przyschodowej w strefie wejścia do budynku z poziomu przyziemia (suterena) oraz organizacja punktu obsługi klienta dla osób korzystających z tego dostępu do Starostwa.

W budynku dostępne są trzy toalety dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się w holu głównym (na parterze) budynku, przy Sali Konferencyjnej (I piętro) oraz na poziomie przyziemia (suterena).

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu, Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Budynek nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Delegatura Wydziałów Starostwa Powiatowego w Trzciance
27 stycznia 42, 64-980 Trzcianka,

Budynek posiada zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający swobodny dostęp na parter budynku, na którym znajduje się Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Brak dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz w lokalizacjach nieposiadających wyodrębnionych stref obsługi.