[start]Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L.04.05.2016) informujemy, że: [koniec]

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel.: 67 253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES,  w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej. 

2.       Z administratorem – Starostą Powiatu można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@pct.powiat.pl albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

3.       Pani/Pana dane  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w celu realizacji zadań określonych w art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571). 

4.       Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań:

·         służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

·         jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

5.       Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań. 

6.       Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki na podst. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

8.       Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 

9.       Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności dyrektywy RODO oraz ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571).

Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi, dotyczącymi poszczególnych kategorii spraw, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, na naszej stronie internetowej: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.Załączniki: