[start]Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej Rozporządzenie) informujemy, iż: [koniec]

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pct.powiat.pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor Ochrony Danych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań własnych lub zleconych, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) Rozporządzenia, a w szczególnych przypadkach na podstawie zgody - Art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia.

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa odbiorcom biorącym udział w realizacji celów wymienionych w punkcie 3.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie może być warunkiem zawarcia umowyZałączniki: