W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zakres kompetencji

Kompetencje Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego określa dział IV Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/43/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2011 r. DZIAŁ IV
Zarząd Powiatu 

§ 48.

1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Zarząd powiatu liczy 5 osób. W skład zarządu wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3. Ze starostą i wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
4. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania wyboru starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu, a także odwoływania starosty i poszczególnych jego członków oraz przyjmowania rezygnacji starosty, określa ustawa o samorządzie powiatowym.

§ 49.

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 60 ust.4.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

§ 50. 

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 
2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 
3. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu. 
4. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3.

§ 51. 

1. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

2. W przygotowaniu materiałów na posiedzenia zarządu uczestniczą bezpośrednio naczelnicy wydziałów starostwa lub pracownicy przez nich wyznaczeni, pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży i inspekcji, wnosząc je pod obrady w uzgodnieniu ze starostą. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, odpowiadają za merytoryczną wartość przedkładanego materiału oraz w uzgodnieniu ze starostą uczestniczą w posiedzeniu zarządu referując przygotowane materiały i udzielając niezbędnych wyjaśnień.

§ 52. 

1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
2. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
3. O posiedzeniu zarządu należy zawiadomić jego członków z 2-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki, drogą telefoniczną bez zachowania tego terminu. Zawiadomienie o posiedzeniu winno zawierać informację o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. 
4. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
5. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

§ 53.

1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta, a w przypadku jego nieobecności, wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

§ 54. 

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał, decyzji i postanowień wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2.Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
3. W sprawach nie wymagających uchwały, ustalenia zarządu mogą być wyrażone w innej formie. Wszystkie ustalenia zarządu odnotowuje się w protokole.
4. Uchwały zarządu powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć. W przypadku ponownej równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zarządu. 
5. Uchwały zarządu dotyczące gospodarowania środkami publicznymi podejmowane są w głosowaniu jawnym i imiennym.
6. Przy głosowaniu jawnym i imiennym na posiedzeniu zarządu, prowadzący obrady po oddaniu głosów przez członków uczestniczących w posiedzeniu, wymienia nazwiska członków głosujących odpowiednio „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
7. Wynik głosowania jawnego i imiennego oraz sposób głosowania poszczególnych członków zarządu odnotowywany jest w protokole posiedzenia.
8. Uchwały zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.
9. Decyzje wydane przez zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. 
10. Rozstrzygnięcia, decyzje i ustalenia zarządu starosta przekazuje do bezpośredniej realizacji lub sprawowania nadzoru, właściwym w sprawach tych rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń naczelnikom wydziałów starostwa, kierownikom powiatowych służb, straży i inspekcji oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 55. 

1. Członkom zarządu, sekretarzowi i skarbnikowi powiatu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 56. 

1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz imiona i nazwiska innych osób uczestniczących, ze wskazaniem w jakim charakterze uczestniczyły w posiedzeniu. 
3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd oraz wyniki przeprowadzonych głosowań. 
4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd. 
7. Zarząd udostępnia zainteresowanym i organom kontrolnym protokoły ze swoich posiedzeń, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych albo o ochronie danych osobowych.

§ 57. 

Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń zarządu zapewnia biuro rady powiatu wchodzące w skład starostwa powiatowego.

Powiadom znajomego