W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Uprawnienia i obowiązki


 

STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie (PINB) jest organem administracji zespolonej w powiecie, powołanym na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.


ORGANIZACJA

Organizację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.


TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym zakresie orzecznictwa administracyjnego – w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, faxem lub składane bezpośrednio w biurze Inspektoratu. W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu.
W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) wykonuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego, w szczególności do właściwości (art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje:
• udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 4),
• przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),
• przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust. 4),
• przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1),
• wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51),
• badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 49),
• sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej, kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego oraz kar za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli(art. 49, 49a, 49b, 57 ust. 7, 71a ust. 3, 59f ust. 1),
• wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, nakładających obowiązek dokonania niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakładających obowiązek przedłożenia dokumentacji (art. 48, 49b, 50),
• wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),
• przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust. 4, 8, 59),
• przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59g ust. 1),
• wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art. 62 ust. 3),
• prawo żądania udostępnienia, od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),
• wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66),
• wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1)
• wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68),
• wydawania zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68),
• zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
• przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70 ust. 2),
• wydawanie postanowień o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz o nałożeniu obowiązku w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia; nakazanie w drodze decyzji przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a),
• prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74)
• przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a),
• obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76),
• obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76),
• wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),
• zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1).

Powiadom znajomego