W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego działając na pod...

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/250/2009 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzicaneckiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2010 roku
I. Konkurs adresowany jest do niżej wymienionych podmiotów działających na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:
1.  organizacji pozarządowych,
2.  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 
     przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w 
     Rzeczypospolitej  Polskiej,o stosunku Państwa do innych kościołów
     i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
     i wyznania,jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
     pożytku publicznego,
3.  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także spółdzielnie socjalne oraz inne jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które nie uzyskały wsparcia w innej formie z budżetu powiatu w 2010 r.

I.  Nazwa zadania:

  • Integracja i aktywizacja środowiskowa osób niepełnosprawnych i emerytów z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w IV kwartale  2010 r.-
do 7.100  zł.
II. Termin realizacji zadania:  październik  -  grudzień 2010 r.
III. Warunki realizacji zadania:
      - miejsce realizacji zadań:   powiat czarnkowsko-trzcianecki,
     
     W konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące warunki:
- realizują  zadania na rzecz mieszkańców powiatu czarnkowsko -
  trzcianeckiego,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,
- przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

Warunki realizacji zadania określają ponadto art. 16, 17, 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa. Warunkiem zawarcia umowy jest  posiadanie  odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru  stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r.w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
    Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.
Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 85 %  kosztów realizacji projektu.
Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania powiatu z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadania z innego tytułu.
Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia  otrzymanej dotacji po wykonaniu  zadania.

V.Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w IV kwartale 2010 r.” – w Sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie  do dnia 15 października  2010 r. Oferty złożone na innych formularzach lub  po terminie (decyduje data stempla pocztowego)  oraz niekompletne – nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną,
3. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej powiatu www
.czarnkowsko-trzcianecki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w  Wydziale Organizacyjno-Ogólnym  Starostwa Powiatowego w Czarnkowie  (pok. 005)
4. Do oferty  należy dołączyć następujące załączniki:
    • kosztorys realizacji zadania,
    • aktualny wypis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia 
      (dotyczy   podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
      Sądowym) lub dokument potwierdzający zgłoszenie organizacji w innym
      rejestrze odpowiednim
      ze względu na jej formę organizacyjno-prawną,
    • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji
      pozarządowej,
    • wykaz zadań podobnych realizowanych przez organizację w ciągu
      ostatnich dwóch,
      lat, w przypadku krótszej działalności – informacja za miniony okres,
     • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
    - zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi 
      organizacji,
    - wartość merytoryczna oferty i przewidywane efekty projektu,
    - możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości 
      kadrowe i rzeczowe  oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji
      zadań podobnego    rodzaju,
    - ocena kosztów realizacji  projektu, w tym wysokość udziału środków 
      własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość  wsparcia finansowego,
      stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu powiatu do całości kosztów
      przedsięwzięcia,
    - zakładana liczba uczestników realizowanego zadania,
    - terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z powiatem w ciągu
      ostatnich dwóch lat,
    - dotychczasowa współpraca organizacji z powiatem.
2. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Czarnkowsko-    Trzcianeckiego w formie uchwały.  Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa  niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

VII.  Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym   w Czarnkowie ul. Rybaki 3 - w Wydziale Organizacyjno -Ogólnym (pok. 005) lub telefonicznie:  67 2530160  w. 1109.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również  w Biuletynie Informacji Publicznej,na stronie internetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pod adresem www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

 

 

Powiadom znajomego