W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego działając na podstawie art.   13 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zm.) i Uchwały  Nr  XLVII/341/2014  Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzicaneckiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2015 roku


I. Konkurs adresowany jest do niżej wymienionych podmiotów działających na  terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:

1.   organizacji pozarządowych,

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.


W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także spółdzielnie socjalne oraz inne jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które nie uzyskały wsparcia w innej formie z budżetu powiatu  w 2015 r.


II. Rodzaje  wspieranych zadań oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku:

 

1)  wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych     

a)      wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych,

b)      organizowanie działań służących integracji osób starszych, niepełnosprawnych  ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku, a także podnoszenie jakości ich życia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych   i integracyjnych,

c)      kreowanie pozytywnego wizerunku seniora.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do  8.000 zł.


Wysokość środków przekazanych w 2014 r. – 8.500,00 zł.


2)  ochrona i promocja zdrowia

a)      organizacja konferencji, festynów i innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie aktywnych form życia oraz prowadzenie kampanii prozdrowotnych,

b)      profilaktyka chorób nowotworowych polegająca na  zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych, a także innych działań prozdrowotnych w tym zakresie,

c)      działania mające na celu pomoc osobom przewlekle chorym


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do  1.000 zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014 r. – 1.000 zł.


3)      upowszechnianie i wspieranie  sportu i kultury fizycznej.

a)      popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

b)      współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,

c)      udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do  68.000  zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014r. –  76.500 zł.


4)      turystyka

a)      organizacja  rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

b)      kreowanie aktywnej turystyki poprzez kształtowanie przestrzeni turystycznej na terenach wiejskich w powiecie


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do   800 zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014 r. – 800 zł.


5)      bezpieczeństwo i porządek publiczny

a)    wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych promujących zachowania bezpieczne na drogach, podczas imprez masowych, udzielania pomocy przedmedycznej oraz przeciwdziałające patologiom społecznym,

b)    wspieranie akcji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do  3.200  zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014 r. – 4.200 zł.


6)      edukacja ekologiczna

a)      prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

b)      propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. –  do 15.000 zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014 r. – 15.000 zł.


7)      nauka, edukacja, oświata i wychowanie

a)      działalność wspierająca rozwój edukacyjny młodzieży, w tym rozwój przedsiębiorczości,

b)      warsztaty edukacyjne i szkolenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015  r. –  do  1.000 zł.

 

Wysokość środków przekazanych w 2014 r. –  1.000 zł


III.           Termin  i miejsce realizacji zadania:

 

- od  lutego 2015 do  grudnia  2015 r., 

- realizacja zadań na teren Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego.


  IV.     Warunki realizacji zadania:


     W konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące  warunki:

-     realizują  zadania na rzecz mieszkańców powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego,

-     prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

-     posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,

-     przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu


Warunki realizacji zadania określają ponadto art. 16, 17, 18 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).


  1. Zasady przyznawania dotacji.

            Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym   i z którym zawarta zostanie umowa. Warunkiem zawarcia umowy jest  posiadanie  odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej  dotacji.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru  stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra  Pracy               i Polityki Społecznej z 15  grudnia  2010 r.  w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).                                                               

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.
Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 85 %  kosztów realizacji projektu.
Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania powiatu z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadania z innego tytułu.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia  otrzymanej dotacji po wykonaniu  zadania.


  1. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2015 r.” ( z zaznaczeniem numeru zadania) - w Sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Czarnkowie,  ul. Rybaki 3,   64-700 Czarnków, w terminie  do dnia 9 stycznia 2015 r. Oferty złożone na innych formularzach lub  po terminie (decyduje data stempla pocztowego)  oraz niekompletne –   nie będą brane pod uwagę  w konkursie.

 1. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną,

 1. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej powiatu  -  www.czarnkowsko-trzcianecki.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej (organizacje pozarządowe) oraz   w  Wydziale Organizacyjno-Ogólnym  Starostwa Powiatowego  w Czarnkowie  (pok. 005)

 1. Do oferty  należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym          i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany
 • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
 • statut organizacji

           W przypadku złożenia kserokopii dokumentów – należy potwierdzić za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu.

Jeżeli oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.


 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

 1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie

        -         zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi   

            organizacji,

-          wartość merytoryczna oferty i przewidywane efekty projektu,

-          możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości  kadrowe    i rzeczowe  oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

-          ocena kosztów realizacji  projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość  wsparcia finansowego, stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu powiatu  do całości kosztów przedsięwzięcia,

-          zakładana liczba uczestników realizowanego zadania,

-          terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z powiatem w ciągu ostatnich dwóch lat,

-          dotychczasowa współpraca organizacji z powiatem.

        2.  Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w formie uchwały.  Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

        3.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa  niż podana przez wnioskodawcę     w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.


VII.  Informacje dodatkowe


Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym   w Czarnkowie ul. Rybaki 3 - w Wydziale Organizacyjno-Ogólnym (pok.005) lub telefonicznie: 672530160 w.1109.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pod adresem www.czarnkowsko-trzcianecki.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji  i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta. 


Czytaj pełną treść ogłoszenia


Powiadom znajomego