W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Inicjatywa lokalna


Wielk.2013.686

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2012

RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

(Poznań, dnia 21 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 4 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. 1. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców. na rzec z których podjęte zostały inicjatywy.

2. Zadanie podejmowane wspólnie w ramach inicjatywy lokalnej musi zostać zrealizowane W trakcie jednego noku budżetowego.

§ 2. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234. poz, 1536, ze zm.).

§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4. 1. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej należy składać do Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym inicjatywa będzie realizowana.

2. Zarząd Powiatu dokonuje oceny wniosku w oparciu o następujące kryteria:

1)    celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2)    zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi powiatu,

3)    doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem.

4)    udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

5)    wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej.

6)    stan zaawansowania przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

7)    wysokość środków finansowych z budżetu powiatu koniecznych do realizacji proponowanej inicjatywy lokalnej.

8)    koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszonego przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianeckiego i po jego zrealizowaniu.

9)    wkład Wnioskodawcy w koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej ponoszony po jego zrealizowaniu.

§ 5. 1. Decyzję w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmie Zarząd Powiatu.

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. I Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią powołanego przez siebie Zespołu d.s., wspierania inicjatyw lokalnych.

§ 6. 1. Złożenie wniosku o realizację inicjatywy lokalnej nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych na realizację inicjatywy lokalnej.

2. Wysokość przyznanego dofinansowania zadania może być niższa, niż kwota wskazana we wniosku.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego informuje pisemnie Wnioskodawcę w terminie 7 dni od jego rozpatrzenia

4. Warunkiem zlecenia przez Zarząd Powiatu realizacji zadania publicznego jest zawarcie pisemnej umowy z Wnioskodawcy inicjatywy, kłótni określi prawa i obowiązki obu stron.

5. Informacje o wyborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego