Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

ZDP-2.2410.9.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w m. Śmieszkowo - II ETAP

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.9.2015

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Edycja

Treść

                                                                                                                            Czarnków, dnia 31 lipca 2015 r.

ZDP-2.2410.9.2015

Czarnków: Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w m. Śmieszkowo - II ETAP

Numer ogłoszenia: 194786 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie , ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 67 2552823, faks 67 2552931.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w m. Śmieszkowo - II ETAP

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia: - roboty pomiarowe, - frezowanie nawierzchni, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy na zjazdach, - wyrównanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, - ustawienie krawężników i oporników, - wykonanie chodnika oraz zjazdów na posesje z kostki betonowej, - wykonanie odwodnienia, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7    

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), którego termin wnoszenia upływa w dniu 14.08.2015 r. o godz: 10.00 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy 58 8951 0009 0000 1182 2000 0030. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 ppkt. 2). 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 4. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 10. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli Wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku następuje na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dwie najważniejsze roboty budowlane; za najważniejsze roboty budowlane zamawiający uzna roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda (sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz załącznikami - dowodami. Dowody należytego wykonania robót budowlanych powinny mieć postać poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia powinien dostarczyć inne dokumenty (tj. np.: protokół końcowego odbioru robót). Wskazane jest aby dowody potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały co najmniej: a) wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których dokumenty dotyczą, b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, c) przedmiot / rodzaj wykonanych robót, d) wartość wykonanych robót, e) datę i miejsce wykonania, f) opinię stwierdzającą, że roboty wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały one prawidłowo ukończone lub opinię równoważną, g) identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej. Konieczne jest aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku następuje na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na wymienione poniżej stanowisko: - kierownik robót drogowych Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów) UWAGA dotycząca stanowiska wskazanego powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 800.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę na wartość nie mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Fakt opłacenia polisy powinien wynikać jednoznacznie z treści polisy lub dokumentu potwierdzającego jej opłacenie

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uzna (co najmniej) dwie roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min 100.000,00 zł brutto;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6.) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca ponadto przedkłada: 1. Oświadczenie w związku z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców należących do grupy kapitałowej. 3. Formularz ofertowy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób ich wykorzystania prze Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Pełnomocnictwo w przypadku gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 7. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5
 • 3 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)  ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -nie związane z realizacją inwestycji itp.); b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku); c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.; e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji). Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku); 3) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego; 4) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków pok. nr 15.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56,

64-700 Czarnków, pok. nr 4.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

SIWZ pdf, 470 kB metryczka
BIOZ pdf, 97 kB metryczka
Lokalizacja pdf, 115 kB metryczka
Mapa pdf, 945 kB metryczka
Plan sytuacyjny pdf, 1.63 MB metryczka
SST pdf, 995 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij