[ukryj][start] [koniec][/ukryj]

§ 33
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - KM 


Zajmuje się realizacją spraw związanych z drogami powiatowymi, rejestracją pojazdów,
wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem,
zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób, krajowym i międzynarodowym transportem drogowym,
szkołami nauki jazdy i stacjami kontroli pojazdów.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
I. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:
1) zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu;
2) opiniowanie w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych;
3) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
4) opiniowanie likwidacji linii kolejowych lub ich części;
5) wydawanie licencji, odmowa udzielania licencji, zmiana licencji, cofanie licencji na krajowy
transport zarobkowy osób i rzeczy;
6) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie
drogowym rzeczy;
7) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie
drogowym osób i rzeczy;
8) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika;
9) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych
specjalnych na obszarze powiatu;
10) wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie
będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla
siedziby przedsiębiorcy;
11) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej
obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
12) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami
samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii
komunikacyjnej;
13) prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie
koordynacji rozkładów jazdy;
14) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa
państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej;
15) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego,
gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski
żywiołowej;
16) wydawanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,
w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub
spółki komandytowej,
b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie,
c) przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu
osób przez innego przedsiębiorcę;
21
17) opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych;
18) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań i organizowanie akcji
ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia
bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także
z organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych
oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie
zagrożenia statku powietrznego;
19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika
rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób;
20) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
21) prowadzenie rejestrów wydanych uprawnień przewozowych;
22) sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców transportowych;
23) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Ewidencji Przedsiębiorców
Transportu Drogowego.
2. Zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, organizacji ruchu
i jego zmian, zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych oraz inne w zakresie
inżynierii ruchu są opiniowane i realizowane przez Komisję ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem
Drogowym działającą przy Zarządzie Dróg Powiatowych.
3. Współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych przy wykonywaniu innych zadań w zakresie dróg.
II. W zakresie ewidencji pojazdów:
1) prowadzenie ewidencji pojazdów,
2) rejestracja pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu,
tablic rejestracyjnych oraz pozostałych oznaczeń pojazdów,
3) czasowa rejestracja pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic
rejestracyjnych oraz ich przyjmowanie po upływie terminu czasowej rejestracji z wyjątkiem
wywozu pojazdu za granicę,
4) wyrejestrowanie pojazdów,
5) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
6) przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych,
zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego oraz zwracanie go po ustaniu
przyczyny zatrzymania,
7) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i rejestrowanych po raz
pierwszy w kraju,
8) wydawanie zaświadczeń na wniosek właściciela pojazdu ,
9) wydawanie na wniosek właściciela wtórników oznaczeń pojazdów,
10) wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
11) czasowe wycofanie oraz przywracanie pojazdu do ruchu,
12) dokonywanie zmian i adnotacji urzędowych zgłoszonych przez właściciela pojazdu w ewidencji
pojazdów oraz dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
13) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że stan tych pojazdów zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony
środowiska.
14) udzielanie odpowiedzi oraz udostępnianie danych upoważnionym organom,
15) wyznaczanie jednostek upoważnionych do usuwania z drogi pojazdów zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego,
16) wyznaczanie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuwanych z dróg oraz przygotowywanie
uchwał rady powiatu dotyczących opłat za parkowanie od pojazdów umieszczonych na tych
parkingach.
III. W zakresie wydawania uprawnień:
1) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
2) generowanie i udostępnianie profilu kandydata kierowcy,
3) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
4) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
5) wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane i przewożące środki pieniężne,
6) przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy i wydawaniem ich wtórników,
22
7) wykonywanie środków karnych orzeczonych wyrokami sądowymi w zakresie orzeczonego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych,
8) zatrzymywanie i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
9) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
10) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie
i psychologiczne lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek uprawnionego organu,
11) dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji zawodowej na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
12) wydawanie na wniosek właściciela zaświadczeń z ewidencji kierowców,
13) udzielanie odpowiedzi oraz udostępnianiem danych upoważnionym organom.
IV. W zakresie stacji kontroli pojazdów:
1) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
2) wydawaniem zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
3) sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
4) wydawaniem i cofaniem uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych
pojazdów.
V. W zakresie ośrodków szkolenia kierowców:
1) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i ewidencji
innych podmiotów prowadzących szkolenia,
2) wydawaniem i cofaniem poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań,
3) sprawowaniem nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
4) prowadzeniem ewidencji instruktorów i wykładowców,
5) wydawaniem legitymacji instruktora i zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców.