Czarnków, dn. 30.04.2019 r.

 OS.6222.3.2018.MF

 OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art.218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 t.j.) informację, że:

 

1/ W Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Leśnictwa toczy się na wniosek Steico Sp. z o.o. w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2 postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych  zlokalizowanej w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2, wydanego dla Steico Sp. z o.o. decyzja Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13.11.2015 r., nr OS.6222.1.2015.GK i zmienione decyzja z dnia 22.05.2017 r. nr OS.6222.2.2017.KM

 

2/Dane o wniosku umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej https://wykaz.ekoportal.pl.

 

3/Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenie uwag i wniosków jest Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

 

4/Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego                                        w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

 

5/Uwagi i wnioski można składać w terminie od 02.05.2019 r. do 02.06.2019 r.

 

6/Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Wydział Ochrony  Środowiska,

    Rolnictwa Leśnictwa, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres   wos-mf@pct.bipst.pl  bez   konieczności

    opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

7/Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

8/Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie BIP Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Miasta Czarnków.

 

 

 

 

                                                                                 Z upoważnienia Starosty

                                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,

                                                                                 Rolnictwa i Leśnictwa

                                                                                 mgr inż. Karolina Mazurkiewicz