[start]                    [koniec]

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r., poz. 652 j.t.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wg wzoru,
- zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez        społeczną organizację amatorskiego połowu ryb,
- aktualną fotografie,
- potwierdzenie wniesienia opłaty,                                                                                              

-  dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),                                                  

- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć upoważnienie strony lub pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo.    Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny    (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje:                                                                                                                                         

  -  z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14,    

 -  z  obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce   posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach                                                                                                                      

 - Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Opłaty:
10,00 zł za wydanie karty wędkarskiej na konto Starostwa Powiatowego Nr 76 8951 0009 0000 1007 2000 0010

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej  

Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

 

2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/ rybactwa

Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r., poz.. 652 j.t.) oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego,
-
potwierdzenie wniesienia opłaty,

Do wglądu:

- dowód tożsamości,
- dokument potwierdzający własność sprzętu,


Opłaty:
17,00 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wniesiona na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o zarejestrowanie sprzętu – pokój nr 26

3. Przyznawanie środków dla właścicieli  lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania  i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, jeżeli nie jest ustalony sprawca zdarzenia

Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.). W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa. Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie ww. kosztów wydaje starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do pozostałych lasów, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Wymagane dokumenty:
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami;
- opinia właściwego Nadleśniczego;
- dokument potwierdzający, iż było prowadzone postępowanie w celu ustalenia sprawcy zdarzenia.

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 10,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o przyznanie środków – pokój nr 27

4. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.). Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzje wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

Wymagane dokumenty:
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi gruntami leśnymi do zmiany na użytek rolny;
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez RDOŚ w Poznaniu:

  1. jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków;
  2. na obszarach objętych formami ochrony przyrody tj. obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000
  3. o powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha;

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 10,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny – pokój nr 27

5. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.). Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów (przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu). Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez wójta/burmistrza z uwzględnieniem przepisów dot. pomocy publicznej.

Wymagane dokumenty:
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami;
- opinia właściwego na położenie gruntu wójta lub burmistrza;
- dokument potwierdzający, iż grunty przeznaczone do zalesienia określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu. 

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 10,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków  Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o przyznanie dotacji – pokój nr 27

6. Zatwierdzanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa o pow. do 10 ha na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.).
Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Wymagane dokumenty:
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną;

Opłata skarbowa:
Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej zadania z zakresu gospodarki leśnej – pokój nr 27

7. Zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.). Zmiana uproszczonego planu urządzenia lasu może być dokonana aneksem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 oraz z zachowaniem przepisów art. 22.

Wymagane dokumenty:
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami.

Opłata skarbowa:
Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o zmianę uproszczonego planu urządzenia lasu – pokój nr 27

8. Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.). Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

Wymagane dokumenty:
- wniosek z podaniem przyczyn, numerem działki,
- wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami;
- dokumenty potwierdzające wystąpienie przypadku losowego.

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 10,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drzewna w przypadku losowym – pokój nr 27

9. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013r., poz. 1226 z późn. zm). Starosta może wyrazić zgodę, na okres 6 miesięcy, na przetrzymywane zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli.

Wymagane dokumenty:
- podanie przyczyny przetrzymywania zwierzyny.

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków  Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o wydanie zgody – pokój nr 27

10.  Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013r., poz. 1226 z późn. zm).  Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wymagane dokumenty:
- wniosek z podaniem przyczyny hodowania chartów lub ich mieszańców.

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o wydanie zezwolenia – pokój nr 27

11. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013r. poz. 1226 z późn. zm). W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z PZŁ, może  wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne i zastępcze mogą przeprowadzić wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Wymagane dokumenty:
- wniosek z podaniem przyczyny odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Opłata skarbowa:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 10,00 zł, wniesionej na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o wydanie decyzji – pokój nr 27

12. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy

Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, które w przypadku nieruchomości będących własnością gminy wydaje starosta, na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości oraz właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 KC- jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

Opłata skarbowa:
Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej.


Wniosek o wydanie zezwolenia – pokój nr 27

13. Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich hodowlę.

Podstawa prawna:
Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.). Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9.12.1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków a także prowadzących ich hodowlę obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.                           
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci, jak i zmiany danych określonych we wniosku, w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku.

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo dokumentu wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłata skarbowa:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł wniesionej na  konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru – pokój nr 27


14. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 

Zakres działań wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 j.t.)

Rodzaje najczęściej udzielanych pozwoleń wodnoprawnych:
- pobór wód podziemnych
- pobór wód powierzchniowych
- wykonanie urządzeń wodnych (m. in. stawów i urządzeń piętrzących wodę)
- wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
- piętrzenie i retencjowanie wód
- korzystanie z wód do celów energetycznych

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego.

2. Do wniosku dołącza się:
- operat wodnoprawny, zawierający elementy wymienione w art. 132 ww. ustawy -  2 egz. 
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony, 
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, 
- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

3. Do operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dołącza się dokumentację hydrogeologiczną.

4. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi powinien również zawierać elementy wymienione w art. 184 ust. 2 pkt 1 – 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)

5. Zmianę wydanego pozwolenia wodnoprawnego wydaje się na wniosek zainteresowanego dołączając dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości  50% stawki wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opłata skarbowa za wydanie każdego rodzaju pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217,00 zł i winna być wniesiona na konto UrzęduMiasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

6.W przypadku braku pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego, można uzyskać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego poprzez złożenie wniosku i dokumentów zgodnie z art. 131 prawa wodnego.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji legalizacyjnej wynosi 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodno prawnego.

15. Pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza

Potrzebne dokumenty:
- Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, spełniający wymogi art. 184 ust. 2 i 3 , art.. 221 – 223 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) oraz jeśli dla danych instalacji określone są   standardy emisyjne spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2177 z późn. zm.)
- Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony  oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane
- Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747 lub  w kasie Urzędu Miasta Czarnków wynosi:
- 2011,00 zł, gdy pozwolenie wydawane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem poniżej
- 506,00 zł, w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw
- 506,00 zł  - pozostałe pozwolenia
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana wydanego pozwolenia – 50 % stawki określonej powyżej

Wzór oświadczenia – pokój nr 25

16. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlegająca zgłoszeniu w trybie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia  2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880)

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie spełniające wymogi art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

- Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747 lub  w kasie Urzędu Miasta Czarnków wynosi 120,00 zł.

17.  Koncesja na wydobywanie kopalin  ze złóż

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.)

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

  1)  obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

  2)  wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

  3)  działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, należy określić:

  1)  stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;

  2)  prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

  3)  czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

  4)  środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

  5)  obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

  6)  sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

  1)  dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;

  2)  informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

Załączniki graficzne należy sporządzić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

  1)  złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

  2)  wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

  3)  stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;

  4)  projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

  5)  geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku dołącza się dowody istnienia:

  1)  prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

  2)  prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.

We wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 pgig, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 pgig.

Opłata skarbowa za wydanie koncesji wynosi 616,00 zł - wniesiona na konto Urzędu Miasta w Czarnkowie Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747 lub w kasie Urzędu Miasta w Czarnkowie 

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana wydanej  koncesji – 50 % stawki określonej powyżej

 

18. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Do wniosku należy dołączyć:

2 egz. projektu prac geologicznych odpowiadające wymaganiom art. 79 ust. 2 ustawy z dnia   9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.)

  • oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektu prac geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskaniu koncesji (Dz.U.Nr 288, poz. 1696) 
    • Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta w Czarnkowie Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747 lub w kasie Urzędu Miasta w Czarnkowie wynosi 10,00 zł.

 

19. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Potrzebne dokumenty:

4 egz. dokumentacji geologicznej, odpowiadającej wymaganiom art. 89 - 92   ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196 z późn. zm.) oraz w postaci dokumentu elektronicznego , a także, odpowiadającej wymaganiom:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015 r. poz. 987)
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596)
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 282, poz. 1656)

Opłata skarbowa : - bez opłat

 

20. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego instalację jest wymagane do wytwarzania odpadów :

- o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

- o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Potrzebne dokumenty:
- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów spełniający wymogi art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

 Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli        prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- dodatkowo należy określić tytuł prawny do terenu, na którym odpady będą magazynowane (wskazane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata – tytułem : za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów ……………….(podać miejsce wytwarzania odpadów)
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 2011,00 zł (w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie oraz dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców opłata wynosi 506,00 zł)

Płatności:
w kasie Urzędu Miasta Czarnków lub przelewem na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wzór oświadczenia – pokój nr 27

 

21. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Potrzebne dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, spełniający wymogi art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) 

Załączniki :

- Zalecane jest dostarczenie kopii aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zalecane jest ponadto dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do terenu
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Opłata - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscu………………… (podać miejsce zbierania odpadów):
Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 616,00 zł.
Opata skarbowa za zmianę zezwolenia wynosi 308,00 zł.

Płatności:
w kasie Urzędu Miasta Czarnków lub przelewem na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wzór wniosku – pokój nr 27

22. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów

Potrzebne dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów, spełniający wymogi art. 28 ust. 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)  w związku z art. 233 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
- Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Opłata - tytułem : za wydanie zezwolenia na transport odpadów
Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 616,00 zł.
Opata skarbowa za zmianę zezwolenia wynosi 308,00 zł.

Płatności:
w kasie Urzędu Miasta Czarnków lub przelewem na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wzór wniosku – pokój nr 27

 

 

23. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Potrzebne dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, spełniający wymogi art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21 z późn. zm.)

 

Załączniki :

- Wymagane jest dostarczenie kopii aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zalecane jest ponadto dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do terenu

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Opłata- tytułem: za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w miejscu ……………… (podać miejsce przetwarzania odpadów)
Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 616,00 zł.
Opata skarbowa za zmianę zezwolenia wynosi 308,00 zł.

Płatności:
w kasie Urzędu Miasta Czarnków lub przelewem na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wzór wniosku – pokój nr 27

24. Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z  obowiązku uzyskania  zezwolenia na transport odpadów

Potrzebne dokumenty:
- Zakres informacji, które powinni podać posiadacze odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1734) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)

Opłaty:
Wpis do rejestru jest bezpłatny.
- 17,00 zł  opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru wniesiona na konto Urzędu Miasta Czarnków Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

Wzór wniosku – pokój nr 27

25. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna:

Art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się każdemu na pisemny bądź pobrany wniosek. Wniosek powinien być sformułowany w sposób szczegółowy.Informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku

Opłaty

Pobiera się opłaty za: wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Udostępnianie informacji jest bezpłatne gdy:  przekazanie informacji nastąpiło w formie ustnej oraz gdy informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych