[start]                    [koniec]

 W zakresie rybactwa śródlądowego:

 
1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego - wniosek na kartę wędkarską, wniosek o duplikat karty wędkarskiej oraz wniosek na kartę łowiectwa podwodnego 

                                                     
2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/ rybactwa - wzór wniosku

 

W zakresie gospodarki leśnej:

 
1. Przyznawanie środków dla właścicieli  lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania  i ochrony,  związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, jeżeli nie jest ustalony sprawca zdarzenia - wzór wniosku

 2. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - wzór wniosku

 3. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów - wzór wniosku

 4. Zatwierdzanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa o pow. do 10 ha na podstawie inwentaryzacji stanu lasu - wzór wniosku

 5. Zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów - wzór wniosku

 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego informację czy dana działka stanowi grunt objęty uproszczony planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r., poz. 788 ze zm.) - wzór wniosku

 7. Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym - wzór wniosku

 

W zakresie prawa łowieckiego:

 
1. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny - wzór wniosku

2.  Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - wzór wniosku

3. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny - wzór wniosku

 

W zakresie ochrony przyrody:

 
1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością  

gminy

 2. Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej  - wzór wniosku o wpis do rejestru  oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru

 

W zakresie ochrony środowiska:

 1. Pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza 

2.  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, 

3.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - wzór wniosku

 

W zakresie geologii i górnictwa:

 
1. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

2. Zatwierdzenie projektów robót geologicznych

3. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej

 

W zakresie postępowania z odpadami:

 
1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego instalację jest wymagane do  wytwarzania odpadów- informacja o zawartości wniosku

 

2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów - informacja o zawartości wniosku

3Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów - informacja  zawartości wniosku

4. Rejestr BDO