[start]                    [koniec]

 

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego - wniosek na kartę wędkarską, wniosek o duplikat karty wędkarskiej oraz wniosek na kartę łowiectwa podwodnego 
                                                     
2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/ rybactwa - wzór wniosku

 

W zakresie gospodarki leśnej:

 

1. Przyznawanie środków dla właścicieli  lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania  i ochrony,  związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, jeżeli nie jest ustalony sprawca zdarzenia - wzór wniosku

 

2. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - wzór wniosku

 

3. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów - wzór wniosku

 

4. Zatwierdzanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa o pow. do 10 ha na podstawie inwentaryzacji stanu lasu - wzór wniosku

 

5. Zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów - wzór wniosku

 

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego informację czy dana działka stanowi grunt objęty uproszczony planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r., poz. 788 ze zm.) - wzór wniosku

 

7. Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym - wzór wniosku

 

W zakresie prawa łowieckiego:

 

1. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny - wzór wniosku

 

2.  Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

3. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

 

W zakresie ochrony przyrody:

 

1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy

 

2. Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

 

 W zakresie ochrony środowiska:

 

1. Pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza

 

2.   Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, 

 

3.   Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 

W zakresie geologii i górnictwa:

 

 1. Zatwierdzenie projektów robót geologicznych

 

2. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej

 

W zakresie postępowania z odpadami:

 

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego instalację jest wymagane do wytwarzania odpadów

 

2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

 

3. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

 

4. Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z  obowiązku uzyskania  zezwolenia na transport odpadów