Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

DZIEJE  USTROJOWE KOMENDY  POWIATOWEJ  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

DZIEJE  USTROJOWE
KOMENDY  POWIATOWEJ  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
W  CZARNKOWIE


Ustawą z dnia 4 lutego 1950r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji /Dz.U. Nr 6, poz. 5/ ustanowiono komendy straży pożarnych jako państwowe fachowe organy ochrony przeciwpożarowej.
W celu dostosowania struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej do postanowień ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w miejsce  dotychczasowego powiatowego instruktora do spraw pożarnictwa, ustanowiono w Starostwie – powiatową komendę straży pożarnych. Ustawą z dnia 20 marca 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej /Dz.U. Nr 14, poz. 130/ wprowadzono nowy ustrój administracyjny kraju, likwidując samorząd powiatowy, a powołano prezydia rad narodowych, tym samym Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Czarnkowie weszła w skład Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Czarnkowie.
Dla powiatowej komendy straży pożarnych ustalono etat 3 pracowników: komendanta, zastępcy komendanta do spraw politycznych oraz pomoc biurowa.
Powołane komendy straży pożarnych, obok sprawowania kierownictwa  i nadzoru nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej miały być jednostkami operacyjnymi, analizującymi stan zagrożenia pożarowego, rejestrującymi wszystkie powstałe pożary, katastrofy i klęski żywiołowe oraz ośrodkami dyspozycyjnymi wszystkich straży pożarnych z obszaru swego działania.
Jednak początkowo terenowe komendy straży były jednostkami administracyjnymi, powiatowa komenda straży wchodziła w skład oddziału gospodarki komunalnej, nie była ośrodkiem dyspozycyjnym, nie posiadała telefonu alarmowego z całodobowymi dyżurami, a meldunki o większych pożarach z terenu powiatu przekazywano do jednostek Milicji Obywatelskiej.
Pewna zmiana nastąpiła w 1952r. kiedy Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 grudnia 1952r. /Mon. Pol. Nr A-42, poz.506/ ustalono etat 3 zawodowych kierowców dla obsługi, konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego oraz obsady powiatowych punktów alarmowo-informacyjnych. W wykonaniu postanowień powyższego zarządzania  dopiero  w  1953r. straż pożarna na szczeblu powiatu otrzymała telefon alarmowy   z całodobowym dyżurem, co zapoczątkowało przyjmowanie meldunków  o pożarach i innych katastrofach z obszaru powiatu przez powiatowy punkt alarmowo – informacyjny. Jednak braki w sieci telefonicznej powiatu były przyczyną, że meldunki o pożarach zgłaszano z dużym opóźnieniem, nie było też możliwości dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi.

W roku 1954 nadzór nad ochroną przeciwpożarową kraju od Ministra Gospodarki Komunalnej przejął Minister Spraw Wewnętrznych, w związku z tym powiatowe komendy straży pożarnych przeszły z oddziałów gospodarki komunalnej do oddziałów spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej, jednak komendy straży nadal nie były jednostkami samodzielnymi.
Dopiero w 1970 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.1970r. /Dz.U. Nr 31, poz. 26/ wyłączono wojewódzkie i powiatowe komendy straży pożarnych z komórek organizacyjnych spraw wewnętrznych,
a Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Czarnkowie została samodzielną komórką organizacyjną, podległą bezpośrednio Prezydium Rady Narodowej, co znacznie usprawniło działalność komendy i stworzyło warunki na jej pełne przekształcenie z komórki administracyjnej na operacyjną.
W roku 1975 ustawą z dnia 28.05.1975r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych
 /Dz.U. Nr 16, poz.71/ zniesiono powiaty, tym samym automatycznie przestały działać powiatowe komendy straży pożarnych, a w ich miejsce zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.01.1976r. w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych /Mon. Pol. nr 6, poz. 28/ ustanowiono komendy rejonowe straży pożarnych. W zarządzeniu tym przewidziano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Czarnkowie, która obejmowała swoim zasięgiem następujące jednostki administracyjne: miasto Czarnków, miasto
i gmina Wronki, miasto i gmina Wieleń, gminy: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Połajewo.
Ustawą z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity- Dz.U. Nr 147 poz. 1230 z 2002r.) dotychczasowe komendy rejonowe straży pożarnych zostały przekształcone w komendy rejonowe państwowej straży pożarnej, a dotychczasowa Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Czarnkowie uległa likwidacji. Rejon byłej komendy został przyłączony do Komendy Rejonowej PSP w Trzciance  z Delegaturą w Czarnkowie. Dotychczasowy Komendant Rejonowy z Czarnkowa  został Zastępcą Komendanta Rejonowego w Trzciance,  kierując Delegaturą w Czarnkowie. Z chwilą powołania państwowej straży pożarnej zawodowe straże pożarne przekształcono
w jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.  
Od 1991r. struktura organizacyjna PSP przedstawiała się następująco:

1. Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance z Delegaturą w Czarnkowie,
2. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Trzciance,
3. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Czarnkowie.

 

Ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa  /Dz.U. Nr 96, poz. 603 z póź. zm./ przywrócono trójstopniowy podział administracyjny państwa, przywracając zlikwidowane w 1975 roku powiaty. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia    7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów /Dz.U Nr 103, poz. 652/  z dniem 1 stycznia 1999 roku powołano powiat czarnkowsko - trzcianecki  z siedzibą w Czarnkowie, tym samym w Czarnkowie ustanowiono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej obejmującą swym działaniem powiat czarnkowsko- trzcianecki.
  W grudniu 2001roku nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej. Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie powołał trzecią w powiecie Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Krzyżu Wielkopolskim, po likwidowanej Zakładowej Straży Pożarnej, funkcjonującej w strukturach PKP S.A.


Struktura wewnętrzna ochrony przeciwpożarowej
 i charakterystyka systemu kancelaryjnego
.

Na podstawie zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej   i Ochrony Środowiska (Nr 36/75 z dnia 12 grudnia 1975r.)  w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej, od dnia 1 stycznia 1986r. zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych. Na jego podstawie można stwierdzić, iż Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Czarnkowie  składała się z następujących służb:
 organizacyjno-kadrowej,
 prewencji,
 operacyjno-szkoleniowej,
 kwatermistrzowskiej,
 technicznej,
 finansowo-księgowej,
Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej, jednolite rzeczowe wykazy akt dla jednostek PSP wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP. Były one oparte (i tak jest do tej pory) na systemie kwalifikacji dziesiętnym i stanowiły jednolitą, rzeczową i niezależną
od struktury komendy klasyfikację akt powstałych w trakcie jej działalności
oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.
Obecnie stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 27 maja 2004r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP.
W latach dziewięćdziesiątych uległa też zmianie struktura wewnętrzna Komendy Rejonowej PSP w Trzciance. Istniejące do tamtej pory służby zostały zastąpione w 1998r. przez samodzielne sekcje, a w 1999r. przez wydziały   w Komendzie Powiatowej PSP w Czarnkowie. Od czasu powstania PSP  w powiecie funkcjonują dwie JRG, tj. w Czarnkowie i Trzciance, a w 2001 roku powołano trzecią JRG PSP w Krzyżu Wielkopolskim.
 Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie składa się z następujących komórek:    

- Wydział operacyjno - szkoleniowy,

- Sekcja kontrolno - rozpoznawcza,

- Sekcja organizacyjno-kadrowa,

- Sekcja finansów,

- Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna,

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Czarnkowie,

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Trzciance.


W Komendzie Powiatowej PSP w Czarnkowie  stosuje się bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt,  stosowanym dla organów powiatu - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz.U. Nr 160, poz. 1074). Można uznać, że jest to system mieszany, gdyż kancelaria Komendy nadaje pismu numer wpływu, zgodny z dziennikiem podawczym (prowadzonym w sposób chronologiczny). Nie ma on jednak żadnego wpływu na numer, pod którym pismo zostanie zarejestrowane w spisie spraw, ponieważ w systemie tym rejestruje się  sprawy, a nie pojedyncze pisma.

 

Poczet Komendantów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

Komendant

Zastępca Komendanta

Data sprawowania urzędu

(nazwa urzędu)

Stopień, imię i nazwisko

Data sprawowania urzędu

Stopień, imię i nazwisko

1951 – 1975

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Czarnkowie

1976 – 1978

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Czarnkowie

 

kpt. poż. Leonard Gierczyk

 

 

1978 – 1991

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Czarnkowie

 

mjr poż. Wojciech Pawłowski

 

 

I.1999 – I.2007

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

 

st. bryg. Wojciech Pawłowski

 

 

I.1999-XI.2008

 

 

st. kpt. Andrzej Mazurkiewicz

II.2007 – XI.2008

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

 

bryg. Tomasz Tomczak

XI. 2008 – I.2009

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

 

p.o.  st. kpt. Andrzej Mazurkiewicz

 

 

I.2009 – III.2009

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w

Czarnkowie

 

p.o. mł. bryg. Mariusz Cieślik

 

I.2009 –XII.2011

 

mł. bryg. Andrzej Mazurkiewicz

III.2009 – XI.2012

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w

Czarnkowie

 

bryg. Mariusz Cieślik

 

XII.2011 - XI.2012

 

bryg. Jacek Kwapis

XII.2012 – nadal Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

 

st. bryg. Jacek Kwapis

 

 

I.2013 - nadal

 

 

mł. bryg. Adam Kotiuszko

 

Poczet Komendantów Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance

Komendant

Zastępca Komendanta

Data sprawowania urzędu

(nazwa urzędu)

Stopień, imię i nazwisko

Data sprawowania urzędu

Stopień, imię i nazwisko

1953 - 1962

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

st. asp. poż. Mieczysław RELSKI

 

 

1962 – 1963

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

p.o. asp. poż. Ryszard BUŚKIEWICZ

 

 

1963

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

p.o. ogn. poż. Edward FĄFEREK

 

 

1963 – 1965

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

st. asp. poż. Mieczysław RELSKI

 

 

1966 – 1967

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

p.o. asp. poż. Ryszard BUŚKIEWICZ

 

 

1967 – 1971

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

mł. kpt. poż. Andrzej WALIGÓRSKI

 

 

1972 – 1975

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Trzciance

 

mjr poż. Jerzy MIERZEJEWSKI

 

 

1975 – 1983

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych

w Trzciance

 

st. chor. Stanisław WOJCIECHOWSKI

 

 

1984 – 1998

Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance

 

bryg. Ryszard URBAŃSKI

 

1991-1998

metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij