Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

pozwolenie zintegrowane

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

    Czarnków, dnia 31.10.2019 r.

OS.6222.5.2018.MF

Za dowodem doręczenia

Decyzja


        Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 5, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211 – w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                      (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 j.t.) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Patria -Top Sp. z o.o.,                               ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

Orzekam


I. Udzielić spółce  Patria-Top  Sp.  z  o.o., ul. Spółdzielcza 1,  64-730  Wieleń, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji  do  impregnacji drewna  i produktów z drewna, znajdującej się  na  terenie  Zakładu  produkcji   drewnianej  architektury   ogrodowej  przy   ul.  Spółdzielczej  1  w   Wieleniu,   na   warunkach

określonych w niniejszej decyzji.


I.1 Rodzaj prowadzonej działalności.

     Przedmiotem  pozwolenia  zintegrowanego  jest  instalacja  do  impregnacji  drewna  i  produktów z drewna, Znajdujące j się  na terenie Zakładu  produkcji  drewnianej architektury ogrodowej przy ul.  Spółdzielczej 1 w Wieleniu  na działce o  nr ew. 117/9, obręb 0001 M. Wieleń.

Instalacja  przeznaczona jest  do konserwacji  drewna  i   produktów  z   drewna  środkami  chemicznymi  o  zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę.

Do impregnacji drewna stosowane są następujące środki impregnujące i zabezpieczające przeciwko siniźnie:

       Tabela 1.        


Lp.Nazwa środka konserwującego  

1

2

1

Wolsin FL 35

2

WolsitSp

3

Wolmanit CX-10

4

Wolmanit AM-5

5

ProColor Green

6

ProColor Brown

7

ProColorGrey

8

Brillant

9

KD-10


I.2  Rodzaj i parametry instalacji

     Instalacja   składa  się    z   dwóch  autoklawów   ciśnieniowych  o  pojemności 74  i   50,5 m3  i    wanny  

     zanurzeniowej  (wanna służy do zabezpieczania  drewna  przeciwko  siniźnie,   w  związku  z  tym sama  

     w sobie  nie  stanowi   instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego)

  1) Metoda próżniowo-ciśnieniowa - zwana też metodą Bethella lub pełnokomorową, polega na odessaniu

     powietrza z komórek drewna i wtłoczeniu w jego miejsce środka impregnującego i składa się z

     następujących faz:

   a) próżnia początkowa (30-60 minut):w tej fazie pompa próżniowa wytwarza podciśnienie (co najmniej

       0,075 MPa), które powoduje odessanie powietrza z komórek drewna,

   b) napełnienie autoklawu impregnatem (kilka minut),

   c) faza  podwyższonego ciśnienia  (1,5 - 3 godzin): w   głąb  komórek  drewna opróżnionych  z  powietrza

       jest wtłaczany  wodny  roztwór  impregnatu.   Pompa  ciśnieniowa  wyłącza  się  automatycznie,  gdy  

       roztwór osiągnie ciśnienie 0,9 MPa, włącza, gdy spadnie  do  0,6 MPa. Potem znowu włącza, wyłącza

       itd.,

   d) opróżnianie autoklawu (kilka minut),

   e) próżnia końcowa (15-20 minut): po to, by został odessany nadmiar środka impregnującego, ponownie

       wytwarzane jest podciśnienie. Chodzi nie tylko o oszczędność, lecz także o to, by pozostałości

      impregnatu nie zanieczyściły środowiska naturalnego.

2)  Metoda zanurzeniowa - zwana też metodą kąpieli na zimno, polega ona na odessaniu powietrza z

     komórek drewna i grawitacyjnym zalaniu go środkiem impregnacyjnym i składa się z następujących faz:

   a) próżnia początkowa (10 minut): w tej fazie pompa próżniowa wytwarza podciśnienie (ok. 0,075 MPa),

       które powoduje odessanie powietrza z komórek drewna,

    b) napełnienie autoklawu impregnatem (kilka minut),

    c) opróżnianie autoklawu (kilka minut),

    d) próżnia końcowa  (15-20 minut):  po to,  by został  odessany nadmiar  środka  impregnującego   

        ponownie wytwarzane jest podciśnienie. Chodzi nie tylko o oszczędność, lecz także o to, by  

        pozostałości impregnatu nie zanieczyściły środowiska naturalnego.

3) Wanna do kąpieli zanurzeniowej

       Stanowisko zlokalizowane jest na wolnym powietrzu. Prowadzi się na nim procesy sezonowe (od kwietnia do października) zabezpieczania drewna przeciwko siniźnie (wanna sama w sobie nie stanowi instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego – pkt 6.12 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Dz.U. 2014 poz. 1169).

Wannę zanurzeniową tworzą:

a) szczelny, wykonany ze stali, odkryty zbiornik,

b) metalowa platforma, na której umieszcza się przeznaczone do zabezpieczenia pakiety drewna,

c) zespolony ze zbiornikiem hydrauliczny zespół roboczy, którego zadaniem jest opuszczanie platformy z

   drewnem do wnętrza zbiornika oraz jej podnoszenie po wykonaniu procesu.

      Impregnacja drewna i zabezpieczenie przeciwko siniźnie w opisanych powyżej procesach nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych, niewykorzystany impregnat jest zawracany do zbiornika magazynowego i wykorzystywany dla następnej partii produktu. Stosowane stężenia robocze środków impregnacyjnych gwarantują bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Całkowicie i trwale zabezpieczają drewno przed czynnikami degradacji: bakteriami, grzybami (w tym domowymi) i owadami. Szybko utrwalają się w drewnie i są niewymywalne.


I.3 Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości .

      Zastosowane w instalacji do impregnacji drewna, rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości i polegają przede wszystkim  na:

1)      stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożenia,

2)      efektywnym wykorzystywaniu energii,

3)      racjonalnym zużyciu wody, surowców, materiałów,

4)      stosowaniu technologii bezodpadowej i małoodpadowej,

5)      rodzaju, zasięgu i wielkości emisji,

6)      wykorzystaniu porównywalnych procesów i metod zastosowanych w skali przemysłowej,

7)      wykorzystaniu analizy cyklu zużycia produktów,

8)      postępie naukowo-techniczny.


I.4  Sposób ograniczenia oddziaływań transgranicznych na środowisko.

      Oddziaływanie instalacji do impregnacji drewna ma charakter lokalny i ze względu na położenie z dala od granic państwowych nie wywołuje oddziaływań transgranicznych na środowisko.


I.5 Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania

      o wystąpieniu awarii.

      Instalacja do impregnacji drewna, zlokalizowana przy ul. Spółdzielczej 1 w Wieleniu objęta niniejszym pozwoleniem, nie będzie stwarzać zagrożenia występowania poważnej awarii przemysłowej i nie będzie zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub o dużym ryzyku jej wystąpienia  w rozumieniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

      W celu ograniczenia możliwości występowania sytuacji awaryjnych władający instalacją jest zobowiązany  do stałej kontroli jej stanu technicznego oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowym sposobem magazynowania środków wykorzystywanych do impregnacji drewna oraz odpadów.


I.6 Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

     W przypadku konieczności zakończenia eksploatacji instalacji konieczne będzie podjęcie działań minimalizujących ujemny wpływ na środowisko przy zachowaniu określonej procedury, a mianowicie:

     • urządzenia z demontażu oraz niewykorzystane surowce i materiały przekazać innym firmom do

        ponownego wykorzystania,

    • nie nadające się do wykorzystania urządzenia i sprzęt oraz zmagazynowane odpady przekazać

       odpowiednim firmom w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

    W instalacji brak jest urządzeń zawierających substancje szczególnie niebezpieczne, wobec czego nie ma

       potrzeby podejmowania szczególnych środków w celu ich zabezpieczenia.


I.7 Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

      Energia wykorzystywana jest w instalacji do impregnacji drewna w sposób efektywny, jej zużycie wynika  

wyłącznie z zapotrzebowania procesu impregnacji drewna.

      Zapewnienie efektywnego wykorzystania energii polega na kontroli parametrów pracy instalacji i optymalnej jej regulacji oraz na odpowiednim planowaniu impregnacji zmierzającym do utrzymania zakładanej wydajności instalacji.

    Na potrzeby funkcjonowania instalacji wykorzystywana jest:

     - energia elektryczna, zasilająca pompy oraz na potrzeby oświetleniowe,

     - energia cieplna z centralnego ogrzewania, podgrzewająca impregnat zimą oraz na ogrzewanie

       pomieszczeń, w których znajdują się autoklawy.

       

I.8 Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców.

I.8.1  Zużycie  środków  impregnujących  i  służących  zabezpieczeniu  drewna  przeciwko  siniźnie 

      (Wolsin FL 35) przez przedmiotową instalację.

    Tabela 2.


Lp.


Nazwa środka konserwującego


Roczne   zużycie

[Mg/rok]

1

2

3

1

Wolsin FL 35

2,216

2

WolsitSp

5,390

3

Wolmanit CX-10

45,222

4

Wolmanit AM-5

5,216

5

ProColor Green

0,490

6

ProColor Brown

1,690

7

ProColorGrey

0,100

8

Brillant

0,120

9

KD-10

0,351

 Razem

60,795

1

Energia elektryczna

280   MWh/rok

2

Energia cieplna

791   GJ/rok


I.8.2 Metoda zapewnienia efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej.

   Oszczędne gospodarowanie materiałami i surowcami w eksploatacji przedmiotowej instalacji polega na:

   1) prowadzeniu ścisłej kontroli zużycia wody, energii elektrycznej, surowców,

   2) wyznaczeniu na podstawie prowadzonego monitoringu wskaźników jednostkowych zużycia mediów i

      surowców,

  3) wyznaczeniu zużycia mediów dla głównych procesów produkcyjnych w instalacji,

  4) wykorzystaniu informacji uzyskanych z monitoringu do podejmowania odpowiednich działań

      organizacyjnych i modernizacyjnych,

  5) ocenie rezultatów podejmowanych działań na podstawie zmian jednostkowych wskaźników zużycia

      mediów i surowców.


I.9 Informacja o wodzie i ściekach.

I.9.1 Informacja o wykorzystywanej wodzie.

      Na potrzeby technologiczne instalacji do impregnacji drewna, pobierana jest woda z wodociągu miejskiego, w łącznej ilości maksymalnej 18323,5 m3/rok na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu , ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń. Woda wykorzystywana jest  na potrzeby funkcjonowania instalacji do przygotowania roztworów impregnacyjnych.

      Monitoring ilości wody zużywanej na potrzeby instalacji, odbywa się poprzez odczyty zużycia z wodomierza.


I.9.2 Informacja o ściekach.

      Eksploatacja instalacji do impregnacji drewna i zabezpieczenie przeciw siniźnie nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych. Ocieki z procesu impregnacji są zawracane do zbiornika magazynowego impregnatu i ponownie wykorzystywane przy impregnacji kolejnej partii produktów.

      Wody opadowe, roztopowe  z powierzchni dachowych pod którymi znajduje się instalacja są odprowadzane do rowu, razem z wodami opadowymi z pozostałej części zakładu, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 maja 2014 r., znak: OS.6341.19.2014.MF zmienionego decyzjami z dnia 24 listopada 2014 r., znak: OS.6341.96.2014.MF i z dnia 16 lutego 2015 r., znak: OS.6341.40.2015.MF.

      Na terenie instalacji znajduje się zaplecze socjalne, w którym powstają ścieki bytowe. Ścieki te podlegają zagospodarowaniu razem ze ściekami z innych instalacji na terenie zakładu.

 

I.10 Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu   

      zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego

      nadzorowania.

1) W związku z tym, że instalacja objęta wnioskiem jest obiektem istniejącym nie wystąpią oddziaływania na       środowisko gruntowe związane z procesem budowlanym. Ze względu na fakt, że elementy instalacji mogące zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne są wykonane w technologii szczelnej, podobnie jak posadzki                         w halach; nie przewiduje się możliwości przenikania zanieczyszczeń do gruntu.

2) Instalacja nie będzie pobierała wód powierzchniowych, nie będzie też do wód powierzchniowych

     odprowadzała ścieków.

3) Metody ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

  a) Zawracanie niewykorzystanego roztworu impregnującego do zbiornika magazynowego w celu

      wykorzystania do impregnacji kolejnych partii produktów, pozwala to na ograniczenie zużycia wody na

      cele impregnacji.

  b) Prowadzenie procesu w sposób zapobiegający powstawaniu ścieków przemysłowych.

  c) Wykonanie instalacji z materiałów cechujących się dużą wytrzymałością i szczelnością.

  d) Prowadzenie monitoringu zużycia wody i wykorzystanie informacji uzyskanych z monitoringu do

      podejmowania ewentualnych działa o organizacyjnych i modernizacyjnych ograniczających zużycie

      wody.

  e) Wykorzystanie wyłącznie całkowicie szczelnych zbiorników i pojemników do magazynowania środków

      impregnujących, wykonanych z nich roztworów oraz pochodzących z nich odpadów.

  f) Stały nadzór przez przeszkolonych pracowników nad stanem technicznym zakładowej infrastruktury i

      niezwłoczne usuwanie usterek.

  4) Aby potwierdzić powyższy wniosek, biorąc pod uwagę zapisy „Poradnika dotyczącego analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi, lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko”, poniżej przedstawiamy analizę dotyczącą konieczności sporządzenia raporty początkowego.

      Tabela 3. Ocena możliwości wystąpienia zanieczyszczenia środowiska – ocena ryzyka


lp


Nazwa środka konserwującego


Miejsce wykorzystania magazynowania   substancji powodujących ryzyko

Ocena możliwości występowania   rzeczywistego zanieczyszczenia


Uzasadnienie dla wskazanej możliwości   rzeczywistego zanieczyszczenia


1

2

3

4

5


1Wolin FL35

Substancje są wykorzystywane do   przygotowania roztworów służących impregnacji drewna, są to substancje   powszechnie stosowane do tego celu, doświadczenia branży wskazują, że nie   stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska, są magazynowane w szczelnych   zbiornikach i pojemnikach w obrębie hali instalacji do impregnacji


nie istnieje


Sposób postępowania ze środkami   impregnującymi (zwłaszcza magazynowanie ich w szczelnych pojemnikach i   zachowanie szczelności elementów instalacji) sprawia, że nie występują   uwolnienia tych substancji do środowiska, sposób zabezpieczenia środowiska   gruntowo-wodnego (dostarczenie środka w szczelnych pojemnikach i zachowanie   bezpieczeństwa transportu) powoduje, że możliwość wystąpienia  zanieczyszczenia w sytuacjach awaryjnych   jest bardzo mało prawdopodobne2WolsitSp


3Wolmanit  CX-10


4Wolmanit  AM-5


5


6


7


Wolmanit ProColor green


Wolamanit ProColor brown


Wolmanit ProColor grey


8


Wolsit KD-10      Po przeprowadzonej analizie stwierdza się, że ze względu na rodzaj stosowanych zabezpieczeń nie istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gruntowo-wodnego. Instalacja objęta wnioskiem w czasie funkcjonowania nie będzie powodować uwolnień zanieczyszczeń mogących wpływać na jakość gruntów i wód podziemnych.

      Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się brak konieczności sporządzenia raportu początkowego dla przedmiotowej instalacji.


I.11 Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i

      wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na

      przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

      Zobowiązuje się spółkę Patria-Top Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń, do przedkładania Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu oraz Wielkopolskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegaturze w Pile w formie pisemnej, w terminie do dnia 30 kwietnia, za poprzedni rok kalendarzowy, corocznej informacji obejmującej:

Ilości zużytych w ciągu roku na potrzeby procesu następujących surowców:

    Tabela 4.

Lp.

Nazwa środka konserwującego

1

2

1

Wolsin FL 35

2

WolsitSp

3

Wolmanit CX-10

4

Wolmanit AM-5

5

ProColor Green

6

ProColor Brown

7

ProColorGrey

8

Brillant

9

KD-10


 Ilości zaimpregnowanego drewna w ciągu roku.

 Ilości pobieranej energii cieplnej.

 Ilości pobieranej energii elektrycznej.

 Ilości pobieranej wody na potrzeby technologiczne.

 Informacje o których mowa powyżej, zobowiązuje się spółkę do okazywania na żądanie organu ochrony

 środowiska.


II. Gospodarka odpadami.

 

II.1. Ustala się warunki i sposoby postępowania z odpadami wytworzonymi w związku z eksploatacją

       instalacji do impregnacji drewna i produktów z drewna zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 1 w

       Wieleniu.

 

II.1.1 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych, sposoby dalszego gospodarowania odpadami oraz

          miejsce i sposób ich magazynowania.

      Tabela 5. Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi w związku z eksploatacją instalacji

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Szacunkowa ilość w Mg

Sposób i miejsce magazynowania

Sposób dalszego gospodarowania   odpadami

 

 

 

03 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji   i impregnacji drewna
1,0

Odpady magazynowane są na   wyznaczonym i wyraźnie oznakowanym miejscu w każdej z hal impregnacji, w   szczelnych pojemnikach, beczkach paleto-pojemnikach.

Przekazanie uprawnionemu   ze-wnętrznemu odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia

      1. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.

        w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923). Symbol „*” oznacza odpady niebezpieczne     Odpady magazynowane będą wyłącznie do czasu uzbierania partii transportowej. Miejsce magazynowania zlokalizowane jest w halach impregnacji. Odpady nie będą narażone na kontakt z wodami opadowymi i niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.


II.1.2. Wytwarzanie odpadów.

       Eksploatacja instalacji wiąże się z powstawaniem tylko jednego rodzaju odpadów o kodzie 03 02 04* nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna. Stanowi on pozostałość substancji wykorzystywanych do konserwacji drewna, wraz z jego fragmentami. Pochodzi on z okresowego opróżnienia zbiorników na impregnat oraz czyszczenia wnętrza autoklawów i wanien impregnacyjnych.


II.1.3. Wytwórcy odpadów.

        Wytwórcą odpadów środków impregnujących będzie eksploatujący instalację, jednak w przypadku zlecenia usługi czyszczenia zbiorników magazynowych na środki impregnujące, wytwórcą odpadów będzie podmiot świadczący te usługi. Wynika to wprost z definicji zawartej w art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), która stanowi m. in., iż wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Prace związane z konserwacją i naprawami elementów instalacji przeprowadzane będą w specjalistycznych warsztatach lub serwisowane na miejscu przez uprawnione firmy. Wytwórcą odpadów powstających                        w  wyniku konserwacji i napraw sprzętów wykorzystywanych w instalacji jest firma prowadząca te prace, co wynika również z przytoczonych powyżej przepisów.


II.1.4.. Klasyfikacja odpadów.

    Klasyfikacji wytwarzanych w wyniku pracy instalacji odpadów dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923). Odpady niebezpieczne, z listy odpadów niebezpiecznych, wyszczególnione zostały w tabeli symbolem „*”.

     Ilości odpadów zawartych w powyższej tabeli zarządzający instalacją oszacował na podstawie dotychczasowej praktyki. Podstawowy skład i właściwości wytwarzanych odpadów przedstawiono w poniższej tabeli. Symbole właściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

    Tabela 6. Właściwości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji

Rodzaj odpadu

Podstawowy skład i właściwości odpadów

Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi –   symbolNieorganiczne środki do konserwacji   i impregnacji drewna

Roztwory środków impregnacyjnych   opartych między innymi na aminach alkilowych i kwasach karboksylowych,   zawierające fenpropimorf i propikonazol

cząstki drewna: celuloza,   chemiceluloza, lignina, żywica

piasek - kwarc
HP14


II.1.5. Ewidencja wytwarzanych odpadów.

    Ewidencja wytwarzanych odpadów będzie prowadzona w oparciu o karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów, podmiotom zewnętrznym uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania.


III. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawania odpadów, ograniczenia ilości odpadów i ich

          negatywnego oddziaływania na środowisko.

       Minimalizacja ilości wytworzonych odpadów oznacza zapobieganie powstawania oraz ograniczenie ilości odpadów u źródeł poprzez efektywne wykorzystanie surowców, wody i energii. Stosowana w instalacji technologia zapewnia minimalizację ilości powstających odpadów.  

        W przedmiotowej instalacji stosowane są metody ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami:

a) właściwa organizacja produkcji,

b) przestrzeganiu stężeń środków impregnujących zalecanych przez ich producentów w sporządzanych

    roztworach,

c) selektywne magazynowanie odpadów,

d) właściwe magazynowanie odpadów i przekazywanie firmom zajmującym się ich odzyskiem lub

    unieszkodliwianiem,

e) okresowa kontrola i konserwacja elementów instalacji, zapewniająca ich prawidłowe funkcjonowanie;

f) systematyczne sprawdzanie szczelności pojemników służących gromadzeniu odpadów w celu

    zapobiegania wyciekom itd.;

g) szkolenie pracowników w zakresie gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem

    selektywnego magazynowania i bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi;

h) wybór odbiorców odpadów, którzy wykorzystują odpady, celem maksymalnego ograniczenia ich ilości

    kierowanych do unieszkodliwiania, bądź składowania;

i)  jednoznaczne ustalenie, oznakowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, miejsc

    magazynowania odpadów powstających w wyniku
pracy instalacji;

j) systematyczne prowadzenie ewidencji odpadów powstających na terenie zakładu,

k) zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.


IV. Emisja do powietrza.

 

      W trakcie procesów impregnacji drewna następuje odparowanie i odprowadzenie w sposób niezorganizowany, grawitacyjnie do powietrza pary wodnej oraz kwasów organicznych, związków aminowych, eterów i ketonów.    

       Niezorganizowane, grawitacyjne odparowanie pary wodnej i ww. substancji następuje w późniejszym okresie, podczas sezonowania zaimpregnowanych materiałów na wolnym powietrzu i w trakcie transportu do odbiorców. Eksploatacja instalacji jest źródłem wyłącznie niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza i zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 j.t.) w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

      W związku z powyższym w trakcie samego procesu impregnacji nie występuje żadna emisja pyłów czy gazów do powietrza, odbywa się ona bowiem w środowisku całkowicie odizolowanym od otoczenia – w hermetycznie zamkniętych zbiornikach.


IV.1. Wpływ i oddziaływanie na jakość powietrza.

 

     Instalacja do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny składa się z dwóch autoklawów, w których prowadzi się impregnację drewna metodą próżniowo-ciśnieniową.

Polega ona na odessaniu powietrza z komórek drewna i wtłoczeniu w jego miejsce środka impregnującego         i składa się z faz wymienionych w pkt I.2 niniejszej decyzji.

Na stanowisku tym używa się środka Wolsinem FL35 do zabezpieczenia drewna przeciw siniźnie, jest ono zlokalizowane na wolnym powietrzu. Prowadzi się na nim procesy sezonowe zabezpieczenia drewna (od kwietnia do października).

W trakcie zanurzeniowego procesu impregnacji drewna prowadzonego w temperaturze otoczenia oraz podczas jego sezonowania i transportu do odbiorców, następuje odparowanie i odprowadzenie w sposób niezorganizowany, grawitacyjnie do powietrza pary wodnej oraz kwasów organicznych, związków aminowych, eterów i ketonów, które nie posiadają swoich wartości odniesienia wymienionych                              w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87).

Z uwagi na tak prowadzony proces, w zamkniętych autoklawach i sporadycznie w wannie zanurzeniowej, została wyeliminowana możliwość jakiejkolwiek przedostania się emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jedynym momentem kontaktu impregnowanego drewna z powietrzem i możliwą emisją jest moment otwarcia autoklawów, jednak w wyniku odessania nadmiaru impregnatu z autoklawów przez próżnię tworzoną w ostatnim etapie impregnacji emisja ta jest śladowa i ma charakter niezorganizowany.

Stosowane stężenia robocze środków impregnacyjnych gwarantują bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Całkowicie i trwale zabezpieczają drewno przed czynnikami degradacji: bakteriami, grzybami (w tym domowymi) i owadami. Szybko utrwalają się w drewnie i są niewymywalne.

       Dla analizowanego procesu konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, zgodnie z pkt. 14 Załącznika nr 9 do z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 680) zostały określone standardy emisyjne lotnych związków organicznych (LZO).

       Zużycie samych LZO, przy ich zawartości w preparatach 0,0 ÷10,0 % wynosi zaledwie ~0,09 Mg/rok i jest niższe od 25,0 Mg/rok.

     Wobec powyższego, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w kolumnie 3, poz. 14 tabeli 1 Załącznika nr 10 do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, instalacja konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę nie podlega wymogom rozdziału 6 ww. rozporządzenia.

      Zastosowana w instalacji technologia impregnacji próżniowo-ciśnieniowej przy pomocy środków praktycznie pozbawionych lotnych związków organicznych spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) określonej dla procesów konserwacji drewna.


      Do impregnacji drewna używane są środki o następującej zawartości LZO:


  Tabela 7. Zawartość LZO w preparatach impregnujących i zabezpieczających przeciwko siniźnie

Lp.

Nazwa preparatu impregnującego


Skład

Zawartość   LZO

Nazwa

CAS

%

1

2

3

4

5

1

Wolsin FL 35

Brak LZO


0

2

WolsitSp

Brak LZO


0

3

Wolmanit CX-10

Brak LZO


0

4

Wolmanit AM-5

Brak LZO


0

5

ProColor Green

Alkohole C12÷15

120313-48-6

5÷10

6

ProColor Brown

Kwas octowy

64-19-7

< 3

7

ProColorGrey

Brak LZO


0

8

Brillant

Brak LZO


0

9

KD-10

Brak LZO


0

 

Tabela 8. Roczny wkład lotnych związków organicznych w instalację do konserwacji drewna i    

   produktów z drewna (zarówno impregnujących jak i zabezpieczających przeciwko siniźnie)

Lp.

Nazwa preparatu impregnującego


Roczne zużycie

Zawartość LZO

Roczny wkład LZO w instalację

(Mg/rok)

(%)

(Mg/rok)

1

2

3

4

5

1

Wolsin FL 35

2,216

0,0

0,0000

2

WolsitSp

5,390

0,0

0,0000

3

Wolmanit CX-10

45,222

0,0

0,0000

4

Wolmanit AM-5

5,216

0,0

0,0000

5

ProColor Green

0,490

7,5

0,0368

6

ProColor Brown

1,690

3,0

0,0507

7

ProColorGrey

0,100

0,0

0,0000

8

Brillant

0,120

0,0

0,0000

9

KD-10

0,351

0,0

0,0000

10

Razem:

60,795


0,0875


IV.2 Metoda ochrony powietrza.

      Podstawową metodą ochrony powietrza jest prowadzenie większości procesów w hermetycznych autoklawach, co ogranicza i tak śladową emisję niezorganizowaną (występującą podczas impregnacji zanurzeniowej i po otwarciu autoklawów).

      Instalacja nie stanowi źródła zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.


V. Emisja hałasu do środowiska.

      Przedmiotowa instalacja nie posiada istotnych zewnętrznych źródeł hałasu mogących wpływać na kształt klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu. Do wytwarzania podciśnienia i ciśnienia wewnątrz autoklawów oraz tłoczenia środków impregnujących wykorzystywane są urządzenia elektryczne znajdujące się wewnątrz hal impregnacji. Na zewnątrz znajdują się jedynie wyciągarki wózków napędzanych silnikami elektrycznymi. Są to urządzenia cechujące się niską emisją hałasu, niewpływającą na odczuwalne oddziaływanie instalacji.


V.1. Metoda ochrony przed hałasem.

    Podstawową metodą ochrony przed hałasem jest wykorzystanie elektrycznych urządzeń służących do pompowania impregnatów i wytwarzania podciśnienia lub ciśnienia w autoklawach. Są one zlokalizowane wewnątrz hal impregnacji. Na zewnątrz znajdują się jedynie wyciągarki wózków napędzanych silnikami elektrycznymi. Są to urządzenia cechujące się niską emisją hałasu, niewpływającą na odczuwalne oddziaływanie instalacji.


V.2 Dopuszczalny poziom hałasu.

       Określa się dopuszczalny poziom hałasu emitowanego z instalacji do impregnacji drewna, podczas normalnej pracy na tereny chronione przed hałasem w wysokości:

 

       LAeqD = 55 dB   dla pory dnia

       LAeqN = 45 dB   dla pory nocy


dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Wieleniu przy ulicy Pilskiej i dalej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości około  200 m i więcej w kierunku południowym od granic budynków w/w instalacji.

gdzie:

wskaźnik hałasu LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6°° do godz. 22°°)

wskaźnik LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22°° do godz. 6°°).


VI. Eksploatacja instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach odbiegających od normalnych.

 

VI. 1. Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajności produkcji.

     Zwiększenie wydajności produkcji nie jest możliwe bez rozbudowy poszczególnych autoklawów lub montażu nowych.

Zmniejszenie wydajności produkcji wynikać może z zapotrzebowania rynkowego na produkty zakładu. Wówczas procesowi poddaje się mniejszą ilość produktów lub używa się tylko jednego autoklawu. Zmniejszenie produkcji może również nastąpić np. poprzez wyłączenie jednego z autoklawów z przyczyn technicznych (konieczność przeprowadzenia napraw, konserwacji urządzeń lub budynku) oraz ekonomicznych. W przypadku zmniejszonej wydajności produkcji zmienią się parametry pracy instalacji – proporcjonalnie do dokonanego wyłączenia zmniejszy się pobór energii, a także zmniejszona zostanie ilość wykorzystanych środków. Zmniejszenie wydajności produkcji nie będzie więc stanowić zagrożenia dla środowiska.


VI.2. Parametry pracy w warunkach odbiegających od normalnych.

     W przypadku większości instalacji za warunki pracy odbiegające od normalnych przyjmuje się etap rozruchu i zatrzymania instalacji.

    W przypadku analizowanej instalacji etap rozruchu i zatrzymania towarzyszy każdemu poszczególnemu cyklowi impregnacji - stąd są one elementem funkcjonowania instalacji w warunkach normalnych.


VII. Pozwolenie zintegrowane jest wydane na czas nieoznaczony.

 

Uzasadnienie

 

     Spółka Patria-Top Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń, wystąpiła do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z wnioskiem z dnia  8 października 2018 r. (data wpływu do tut. organu – 8 października 2018 r.), w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do impregnacji drewna i produktów z drewna, zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 1, 64-7390 Wieleń.

      Instalacja znajduje się w Wieleniu przy ul. Spółdzielczej 1, na terenie zakładu Patria-Top Sp. z o.o., na działce o nr ew. 117/9, obręb 0001 M. Wieleń.  Działka położona jest w północnej części miejscowości Wieleń w tzw. Wieleniu Północnym, po północnej stronie linii kolejowej Krzyż Wlkp. – Piła i oddalona jest około 2,0 km na północ od centrum Wielenia. Granicę południowo-zachodnią i zachodnią zakładu stanowi ulica Spółdzielcza, która stanowi wylot z Wielenia w kierunku Dębogóry i Kuźnicy Żelichowskiej. Po drugiej stronie ulicy Spółdzielczej, na wysokości terenu zakładu zlokalizowana jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ze składem opału i skupem złomu. Od strony północno-zachodniej i północnej zakład przylega do terenów nieużytków zielonych, które w mpzp przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (oznaczone jako P). Od strony północno-wschodniej i wschodniej teren zakładu przylega do nieużytków zielonych wyłączonych z możliwości zabudowy, które w mpzp oznaczone są symbolem N – grunty rolne oraz zieleni. Od strony południowej teren zakładu przylega do lokalnej ulicy stanowiącej dojazd do zakładu i przebiegającej wzdłuż toru kolejowego relacji Krzyż Wlkp. – Piła. Wjazd na teren zakładu odbywa się dwoma wjazdami, od strony zachodniej wjazd dla samochodów dostarczających surowiec i od strony południowej – główny wjazd i wejście na teren zakładu.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m na południe od budynków opisywanej instalacji i zlokalizowana jest przy ulicy Pilskiej (wzdłuż torów kolejowych).

      Instalacja przeznaczona jest do impregnacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3/dobę. Składa się z dwóch autoklawów ciśnieniowych o pojemności 74 i 50,5 m3 i wanny zanurzeniowej (wanna służy do zabezpieczenia drewna przeciwko siniźnie, w związku z tym sama w sobie nie stanowi instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego). Wydajność instalacji wynosi 150 m3/dobę.

      W trakcie procesów impregnacji drewna następuje odparowanie i odprowadzenie w sposób niezorganizowany, grawitacyjny do powietrza pary wodnej oraz kwasów organicznych, związków aminowych, eterów i ketonów. W trakcie samego procesu impregnacji nie występuje żadna emisja pyłów czy gazów do powietrza. Odbywa się ona bowiem w środowisku całkowicie odizolowanym od otoczenia – w hermetycznie zamkniętych zbiornikach. Niezorganizowane, grawitacyjne odparowanie pary wodnej i ww. substancji następuje w późniejszym okresie, podczas sezonowania zaimpregnowanych materiałów na wolnym powietrzu i w trakcie transportu do odbiorców. Eksploatacja instalacji jest źródłem wyłącznie niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza i zgodnie z art. 202, ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.) w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

       Rozpatrywany zakład jest przedsięwzięciem lokalnym, które podlega ostrej jurysdykcji polskiej, tzn. ewentualna uciążliwość powinna zamknąć się w granicach terenu, do którego właściciel posiada prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka organizacyjna w projektowanej i prowadzonej działalności jest obowiązana uwzględniać takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Takie rozwiązania w swojej obecnej działalności są i w przyszłości również będą zastosowane.

      Z informacji przedstawionych we wniosku wynika,  że instalacja do impregnacji drewna i produktów z drewna, spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, a zastosowana technologia impregnacji próżniowo-ciśnieniowej przy pomocy środków praktycznie pozbawionych lotnych związków organicznych (LZO) spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) określonej dla procesów konserwacji drewna:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – stosowane substancje w procesie produkcyjnym ze względu na sposób magazynowania środków impregnujących i ich roztworów (w szczelnych pojemnikach i zbiornikach) nie posiadają dużego potencjału zagrożeń dla środowiska. Stosowane środki zostały dopuszczone do obrotu przez stosowne organy administracji publicznej.

- efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie energii – energia wykorzystywana jest na potrzeby zasilania pomp i oświetlenia, energia zużywana jest w sposób racjonalny i efektywny, urządzenia są wyłączane jeśli są niewykorzystywane.

- racjonalne zużycie wody, surowców, materiałów i paliw – woda zużywana jest do tworzenia roztworów impregnujących, zużycie wody na ten cel jest ściśle określone przez producenta środków impregnujących, nie przekracza się zalecanych ilości. Urządzenia zużywające energie elektryczną są wyłączane po zaprzestaniu ich wykorzystania w procesie.

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych – stosowana technologia ogranicza ilości powstających odpadów poprzez wykorzystywanie wykonanych roztworów do konserwacji wielu partii produktów.

- rodzaj, zasięg i wielkość emisji – eksploatowana instalacja nie jest istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Emisja zanieczyszczeń ma jedynie charakter niezorganizowany.

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod zastosowanych w skali przemysłowej – zastosowane rozwiązania techniczne należą do rozwiązań typowych, standardowo stosowanych w zakładach przetwórstwa drewna zarówno w kraju, jak i na świecie.

-  wykorzystanie analizy cyklu życia produktów – brak danych.

- postęp naukowo-techniczny – stosowane rozwiązania technologiczne należą do nowoczesnych i powszechnie stosowanych podobnie jak wykorzystywane środki konserwujące.

   Zgodnie z art. 201 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

     W związku z tym, że instalacja do impregnacji drewna, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U., poz. 1169), jest instalacją do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, tut. organ udzielił pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przedmiotowej instalacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

      Na dzień złożenia ww. wniosku obowiązywał przepis ustawy p.o.ś. mówiący, że przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych – zgodnie z art. 183c ust.6 ustawy p.o.ś..

     W związku z złożonym wnioskiem o wydanie  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do impregnacji drewna i produktów drewna, tut. organ działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.) wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w tym opertau przeciwpożarowego wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, co zostało uzupełnione.  

      Z dniem 29.07.2019 r. zmienił się przepis art. 183 c ust. 6 ustawy p.o.ś. mówiący , że przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

        W związku z powyższym należy stwierdzić, iż od dnia 29.07.2019 r. nie ma obowiązku przed wydaniem niniejszej decyzji przeprowadzenia kontroli instalacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, zgodnie z art. 183c ust.1 ustawy p.o.ś.

       Magazynowanie odpadów wytworzonych  w instalacji odbywa się na terenie, do którego spółka Patria-Top Sp. z o.o. w Wieleniu posiada tytuł prawny.

        Zgodnie z wnioskiem odpady są magazynowane w szczelnych pojemnikach w miejscach określonych w niniejszej decyzji, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w szczególności środowisko gruntowo-wodne.

Przedstawione w niniejszej decyzji sposoby zagospodarowania odpadów są zgodne z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.

        Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z wnioskiem oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923).

       Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8  ustawy Prawo ochrony środowiska w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym określono ilość wykorzystywanej wody  oraz środków impregnacyjnych dla instalacji do impregnacji drewna i produktów z drewna.

       Funkcjonowanie instalacji do impregnacji drewna i produktów z drewna związane jest z emisja hałasu do środowiska . Na podstawie art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska określono w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego – wielkości emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem wyrażona wskaźnikami hałasu LAeqD  i LAeqN w odniesieniu do rodzajów terenów, o których  w art. 113 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby. Wskaźnik hałasu LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6°° do godz. 22°°) oraz wskaźnik LAeqN – rozumiany poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22°° do godz.. 6°°), mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jej doby i są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

       Z instalacją związane są źródła hałasu zarówno typu „budynek” (hala produkcyjna, silniki, wózki) oraz  znajdujące się na zewnątrz wyciągarki wózków napędzanych silnikami elektrycznymi. . Przeprowadzone analizy potwierdziły, że eksploatacja ww. instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

       Stosownie do zapisów art. 211 ust.6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji wnioskodawca został zobowiązany do przedkładania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu w zakresie nieobjętym przepisami art. 149.

       Stosownie do zapisów art. 208 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w dokumencie pn. „Ocena ryzyka występowania zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych dla instalacji do impregnacji drewna Patria-Top Sp. z o.o. w Wieleniu” został przeanalizowany potencjalny wpływ substancji mogących mieć negatywny wpływ na gleby, ziemię i wody gruntowe w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu. Jak wynika z informacji przedstawionej w wniosku, nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, ponieważ wszystkie czynności związane z przetwarzaniem oraz magazynowaniem odpadów odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych, na utwardzonym, uszczelnionym i skanalizowanym terenie. Eksploatacja instalacji nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nie wskazano informacji, o których mowa w art. 211 ust.6 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

       W myśl art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z tym, że instalacja do impregnacji drewna, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U., poz. 1169) jest instalacją do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, tut. organ udzielił pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przedmiotowej instalacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 

      Zgodnie z wnioskiem oraz stosownie do zapisów art. 188 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska niniejsze pozwolenie zintegrowane wydano na czas nieoznaczony.

      Stosownie do art. 61  ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), tut. organ zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

      Zgodnie z art. 209 ustawy prawo ochrony ś4rodowiska elektroniczny zapis wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego przesłano do Ministra Środowiska. Przedmiotowy wniosek został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod nr 279/2018  (www.ekoportal.gov.pl).

       Ponadto Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki obwieszczeniem z dnia 23.08.2019 r. poinformował społeczeństwo o wszczęciu przedmiotowego postępowania i o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od jego opublikowania na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Żadnych wniosków i uwag w ww. postepowaniu nie zgłoszono.

      Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 36 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy.

      Zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Starosta.

      Mając powyższe na uwadze Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wydał pozwolenie zintegrowane dla instalacji jednocześnie informując społeczeństwo o zaistniałym fakcie w sposób j.w.


Pouczenie


     Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Otrzymują:

1. Patria-Top Sp. z o.o.,  ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

2. MMJ sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

3. aa


Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

    e-mail:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

     Delegatura w Pile, ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła


Sprawę prowadzi: Główny Specjalista Marian Fortuniak kontakt: nr tel. 660748770

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij