W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Pogłębianie (odnowienie) rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego

Wersja strony w formacie XML

 


Czarnków, dnia 19.05.2015 r.

ZDP-2.2410.2.2015

Czarnków: Pogłębianie (odnowienie) rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Numer ogłoszenia: 71847 – 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie , ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552823, faks 067 2552931.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pogłębianie (odnowienie) rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Pogłębienie rowu do głębokości 90cm z odwozem gruntu na odległość do 2km. Ręczne wyprofilowanie skarp rowu i pobocza. Spadek poprzeczny pobocza po wyprofilowaniu 8%. 1) droga powiatowa nr 1351P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Białężyn – Grzępy – odcinek długości 1800,00 mb, 2) droga powiatowa nr 1343P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Boruszyn – Podlesie – odcinek długości 800,00 mb, 3) droga powiatowa nr 1343P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Śmieszkowo – Młynkowo - odcinek długości 2900,00 mb, 4) droga powiatowa nr 1332P powiat czarnkowsko-trzcianecki - od DW 180 – Biała – odcinek długości 1075,00 mb, 5) droga powiatowa nr 1328P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Pokrzywno – Łomnica – odcinek długości 1780,00 mb, 6) droga powiatowa nr 1333P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Radolin – prom – DP 1209 (Walkowice) – odcinek długości 280,00 mb, 7) droga powiatowa nr 1324P powiat czarnkowsko-trzcianecki - od DW 178-Nowa Wieś – Runowo – odcinek długości 450,00 mb, 8) droga powiatowa nr 1340P powiat czarnkowsko-trzcianecki – Gulcz – Krucz - odcinek długości 1070,00 mb.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiące nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.11.21.00-9

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)    Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Fakt opłacenia polisy powinien wynikać jednoznacznie z treści polisy lub dokumentu potwierdzającego jej opłacenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:              Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

SIWZ pdf, 453 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane