Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Czarnków, dnia 15.11.2013 r ZDP-2.272.7.2013 Zarząd Dróg Powiatowych...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Czarnków, dnia 15.11.2013 r

ZDP-2.272.7.2013

Zarząd Dróg Powiatowych

ogłasza przetarg nieograzniczony na

"Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2013/2014"

Czarnków: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2013/2014 (wspólny słownik zamówień: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania)
Numer ogłoszenia: 241401 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie , ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552823, faks 067 2552931.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpczarnkow@poczta.onet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2013/2014 (wspólny słownik zamówień: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE Nr XI 1. Odśnieżanie następujących dróg powiatowych gmina Krzyż Wlkp., Wieleń: 1321P Kuźnica Żelichowska - Żelichowo Środki transportowo - sprzętowe niezbędne do wykonania zadania to: Ładowarka o pojemności łyżki > 1 m3 - 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni drogi ze śniegu, odśnieżanie w/w drogi ładowarką o pojemności łyżki > 1 m3 Wykonawcy przez ok. 10 dni po 4 godz. dziennie w sezonie zimowym 2013/2014. ZADANIE Nr XII 1. Odśnieżanie następujących dróg powiatowych gmina Krzyż Wlkp., Wieleń: 1321P Gieczynek - Dzierżązno Wielkie - Dzierżązno Małe, 1322P Gieczynek - Dębogóra - Wieleń Środki transportowo - sprzętowe niezbędne do wykonania zadania to: Koparko - ładowarka z pługiem - szt. 1. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg ze śniegu, odśnieżanie w/w dróg koparko - ładowarką Wykonawcy przez ok. 15 dni po 4 godz. dziennie w sezonie zimowym 2013/2014..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907). Zamówienia uzupełniające będą mogły być udzielone jeżeli: 1. polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe, 2. zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wykonawca załączy wypełniony załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załączniki nr 2 - formularz OFERTA 2. załącznik nr 3 - formularz cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

 SST

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij