Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

 OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGOdziałając na pods...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD POWIATU

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

działając na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

I. Rodzaj  zadania:

Zorganizowanie i prowadzenie w lokalu znajdującym się w zasobach Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50 całodobowej koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzącej mieszkania usamodzielnienia z liczbą miejsc do 14 w latach 2008-2011, w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej przebywającym dotychczas w przekształcanym Domu Dziecka w Trzciance.

 II. Termin  i warunki realizacji zadania:

1.  termin realizacji zadania : od 1 września 2008 r.  do  31 grudnia 2011 r.

2.  warunki realizacji zadania: zorganizowanie i prowadzenie w nieodpłatnie udostępnionym lokalu znajdującym się w zasobach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego położonym w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50, całodobowej koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzącej mieszkania usamodzielnienia dla dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, z liczbą miejsc do 14, przebywających dotychczas w przekształcanym Domu Dziecka w Trzciance, zgodnie z   przepisami  wynikającymi z  ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o  pomocy   społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, ze zm.) oraz rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455).

 III. Wysokość  dotacji  na realizację zadania:

1)   Powyższe zadanie w roku 2006 nie było realizowane w wyniku otwartego konkursu ofert.

  Zadanie było realizowane przez publiczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez

  powiat.

2)  Na realizację zadania w 2008 roku Zarząd Powiatu przeznacza kwotę w wysokości nie większej niż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w 2008 roku, tj. do kwoty 2.670 zł miesięcznie na jedno dziecko.

3)  Dotacja na kolejne lata realizacji zadania określana będzie w drodze aneksów do zawartej umowy,  a wysokość dotacji ustalana będzie w oparciu o art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i negocjowana przez strony na podstawie przedłożonego kosztorysu.

4)   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania zabezpiecza budżet  powiatu zgodnie

z uchwałą budżetową przyjętą przez Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dany rok  kalendarzowy.

5)  Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z utworzeniem placówki opiekuńczo –wychowawczej, tj. remontu, modernizacji i wyposażenia budynku przeznaczonego na ten cel.

6) Fundusze niezbędne do funkcjonowania placówki przewyższające wielkość dotacji, wybrany oferent zobowiązany jest pozyskiwać we własnym zakresie.

 IV. Warunki przyznania dotacji:

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz. 593, ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 545) oraz ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.).

V. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Ofertę mogą złożyć  następujące podmioty:

1)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

VI.  Zawartość oferty podmiotu:

 Ofertę należy przygotować na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427) określając:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2)      informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

5)      informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 VII.  Do oferty należy dołączyć:

 1)      Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

2)      Statut podmiotu składającego ofertę. 

3)      Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2007 rok – w przypadku  dotychczasowej krótszej działalności -  za okres tej działalności.

4)      Koncepcja funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, jej regulamin organizacyjny lub projekt regulaminu.

5)      Opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.

6)      Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby kierującej placówką określone w § 37 ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz kwalifikacje zawodowe pracowników zabezpieczających działalność opiekuńczo-wychowawczą  w  placówce.

7)      Informację o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8)      Kopia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego osoby, która  będzie kierowała placówką oraz zaświadczenie, że  ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki,

9)      Preliminarz wydatków na realizację zadania w roku 2008.

Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z  oryginałem  przez osobę uprawnioną do reprezentowania  podmiotu.

 VIII.  Termin składania ofert:

 1)      Oferty należy składać w sekretariacie siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3 w godzinach urzędowania lub  nadesłać  pocztą (decyduje data wpływu oferty) w  terminie do dnia 31 lipca 2008 r.

2)       Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert  2008-2011 na zorganizowanie i prowadzenie całodobowej koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc do 14”.    

3)      Ofertę złożoną  po  terminie zwraca się bez otwierania.

4)      Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do wymaganego zestawu dokumentów lub  informacji pozostanie bez rozpatrzenia.

5)      Wzór oferty opublikowany jest w Dz. U. z 2005 r. Nr 44 poz. 427 z dnia 21 marca 2005 r.
Wzór oferty jest dostępny również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 42 lub w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

 IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1)      Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul Rybaki 3.

2)      Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu w oparciu o kryteria:

A) Formalne – uwzględniające prawidłowość złożenia oferty oraz jej kompletność, co do   wymaganego  zestawu   dokumentów   lub  informacji,

B)  Merytoryczne - uwzględniające :

a)      możliwość realizacji zadania przez podmioty uprawnione: do 15 pkt

b)      zadeklarowaną jakość działania, zasoby kadrowe i  kwalifikacje osób, przy udziale  których podmiot uprawniony ma realizować zadanie: do 25 pkt,

c)   koncepcja funkcjonowania placówki: do 20 pkt,

d)      ocena kalkulacji kosztów zadania uwzględniająca racjonalność gospodarowania środkami finansowymi wynikającymi z potrzeb i możliwości w zakresie realizacji przedmiotowego zadania: do 20 pkt,

e)      możliwość zatrudnienia przynajmniej na czas realizacji zadania pracowników świadczących dotychczas pracę w Domu Dziecka w Trzciance: do 20 pkt

 3)      Ofertę  podmiotu,  która  otrzymała  poniżej 70 pkt  uznaje się za  ofertę  nie spełniającą  kryteriów merytorycznych .

4)      Zarząd Powiatu zleci wykonanie zadania podmiotowi, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

 X.     Informacje dodatkowe:

1.      Za prawidłowość złożonej oferty odpowiada Podmiot składający ofertę, który ponosi również wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

2.      Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień po złożeniu oferty.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, a także do nie wybrania żadnej oferty po ich otwarciu i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

4.      W umowie na realizację zadania, jego wykonawca zobowiązany zostanie do rejestracji placówki opiekuńczo-wychowawczej w rejestrze Wojewody Wielkopolskiego, co będzie warunkiem finansowania przez powiat.

5.      Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Pertek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, tel. (067) 253-01-60 wew. 1195 lub 1196.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij